Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Transcription

1 Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Slægtsforskernes Bibliotek: Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.

2 Stamtavlen Melchior Udarbejdet ALBERT af HECKSCHER, Overretssagfører. P ris 1 Kr. K j ø b e n h a v n Sally B. Salomons Bogtrykkeri (Møller & Thomsen) 1884.

3 Forord. Udarbejdelsen af denne Stamtavle ligger adskillige Aar tilbage i Tiden. Dens Trykning, som paabegyndtes i 1883, blev forsætlig trukken ud, for at forskjellige Huller kunde blive udfyldte ved Omsendelse af Correcturexemplarer. Dette er ogsaa tildels sket, men i de sidste Par Aar har jeg manglet Tid og Lyst til at arbejde videre derpaa, og da Satsen ikke kan henstaa længere den har ved Salomons Bogtrykkeris Imødekommen alt henstaaet i 3 Aar udkommer Stamtavlen nu, overladende Udfyldningen af de tilbageværende Huller til Slægtens yngre Medlemmer. Da Tavlens Udarbejdelse væsentlig stammer fra Aarene , maa man ikke vente de senere Aars Fødsler, Dødsfald eller Ægteskab medtagne. Aarstallet foran Tankestregen betyder Fødsels- og det efter Tankestregen Dødsaaret. Hvor et Aarstal ikke nøjagtig har kunnet angives, staar c. (cirka) eller endog c. c. foran det. Børn, døde som ikke mandbare, ere ikke medtagne. Tavlen er tildels udarbejdet paa Grundlag af det kjøbenhavnske mosaiske Trossamfunds Deklarationsprotokol og Ministerialbøger; kun, hvor disse ingen Oplysning har givet, er private Meddelelser fra nærmeste Slægt lagt til Grund. For den Beredvillighed, hvormed Slægtninge her og i Udlandet har givet og skaffet mig manglende Oplysninger, aflægger jeg herved min Tak. Særlig maa jeg takke Hr. stud. juris Ivar Berendsen for den Hjælp, han i de sidste Aar har ydet mig. Kjøbenhavn, i Albert Heckscher.

4 Marcus Melchior, der boede i Hamburg i Gaden Hinter den H ütten havde følgende 6 Børn 1. Esther g. m. Isaac Unna. 2. Moses, g. m. Sipper Rosbach. B. Samson, g. m. 4. Wulf, g. m. E sth er Sara, g. m. Mencke. 6. Sipper, g. m. Josef Israel. Disse 6 Børns Efterkommere findes optegnede i det følgende. M 1 E sther M elchior g. m. Isaac Unna. A. Josef Unna, Collecter, Kbhvn., c c. 1826, g. m. Cecilie W ulf fra Meisling ved Lübeck c. c c. c I. Isaac U., Kbm., Kbhvn., 17 c. 1835, g. m. Sofie Israel fra Stralsund, c a. W ulf U., Kbm. Kbhvn., Odense, 1808 c. 1834, g. m. Wilhelmine Bendix fra Kbhvn., Adele U., c g. m. Tandlæge Jensen«Odense. a. Helene J., 1860, g. m. E ngels toft«godsforvalter, Odense. I., 1884 ß. Vilhelmine,1., 1861, g. m. C. B loch, Premierlieut., Odense. Y. Juliane J., 1863 b. Therese U., , g. m. Joel Eevetzov, Juveler, fra Crøplin (Mecklenburg), c Nicolai L., Kbm., Kbhvn., Güstrow, c Emma L., Kbhvn., Güstrow, c Sophie L., Kbhvn., c c. Moritz U., Gross., Kbhvn., c c. 1862, g. m. Beate Salomonsen fra Kbhvn. c. c d. Susanne U., 1814, g. m. Marcus D essa uer, Gross., Kbhvn.,

5 4 II. Wulf U., Kbni., Kbhvn., » g. m. Frederikke Israel fra Stralsund, a. Therese U., c , g. m. Abraham I^ewetzow fra Crøplin (Mecklenburg), Kbm. i Doberan (Mecklenburg), c c b. Emilie TL, 1816, g. m. Josef Levin Samson, Kbm., Kiel,Kblivn., Rebekka Cecilie S., Kbhvn., Ludvig Josef S., Agent, Kbhvn., c. Sara U., 1826, Kbhvn., nu Korinth pr. Nyborg, g. m. I) Moses Meyer, Kbm., Svendborg, 18 ; II) Julius From, Kbm., Nyborg, 18 ad 1: 1. Emilie M., c. c. 1848, g. m. Knud Lyne Rahbek, Horsens (?), Ingeniør i Jylland. a. Anna R., c ß. Knud R., c ad I I : 2. Peter F., Hdlsrejsende, Odense, 18. B. Hindsche Unna, 17, død ugift c C. Särche Unna, , g. m. Nathan P eiser, I. Isaac, kaldet Berendsen, Kbhvn., c , g. m. Rachel M^yer fra Svendborg, a. Maria Mathilde Caroline B., c , g. m. C. Børnsen, Mønstringsbestyrer, Kbhvn. 1. Marie B., c b. Berendt B., Læge, Kbhvn., Cuha, ?, g. m. fra Ameiika c. Joachim B., Malermester, Kapitain, Kbhvn., , g. m. Esther Ballin fra Vejle, , se V., h. 1. Nathan Joseph B., Literat, Kbhvn., William B., Malermester, Kbhvn., 1851 g. m. Emma Cohen fra Kbhvn., c Rachel B., Isaac B., Bogholder, Malmø, Mathilde B., Pianistinde, 1858, g. m. John Nathan, Christiania. 6. Henriette B., Bernhard B., Procurist, Hannah B., d. Samuel B., Handelsmand, Kbhvn., c g. ra. Betty Meyer fra Vegesack (ved Bremen). 1. Rosette (Rachel) B., Isaac B., Commis, 1855 e. Meyer B., Incassator, Kbhvn., 1822.

6 5 f. Frederikke B., , g. m. I. A. t îu m p e r d, Translatør, Sproglærer, Malmø. 1. Franziska G., g. Amalie B., født i Rudkjøbing , g. m. Justitsraad I. C. J u u l, Kbhvn., Charles J., Ingeniørkaptain, c. 1850, g. m. Dagmar Bagger a. Frits J., 1879; ß. Vanda J., 1881; y. Gerda J., John J., Louis J., Læge, c Andreas J., Apotheker, Buenos Ayres, c Johannes J., Gross., c. 1855, g. m. Anna Halberg fra Kbhvn. 5. Anna J., c Frederikke J., c. 1859, g. m. Skibsconstructør og Maler B r a n d i i Risør. 7. Johanne J., c. 186 L g. m. Pastor N y b o rg i Herning. 8. Emma J*, c Axel X, c. 1868, Bankassistent. h. Rosa B., c i. Sophus B., Gross., Kbhvn., , g. m. Mariane Levin fra Kbhvn., Johanne B., Albert B., Procurist, Ivar B., stud. juris, 1865 II. Hanne P., , g. m. Josef B a llin, Lysestøber, Vejle, Kbhvn., a. Joel B., Kobberstikker, Vejle, Kbhvn., Paris, London, 1822, g. ra. Helene Levin fra Nakskov, Adrienne, Azur, Gross., Paris, 1855, g. m. Palmyre Franck fra Paris, c b. Esther B., 1823, g. m. Joachim B erendsen, se I. c. 1 8, se L, c., 1 8. c. Therese B, c. 1826, g. m. Mose (Moritz) L e v in, Billedhugger og Stiiccatør, Kbhvn., c Mariane L., 1858, g. m. Wilhelm B u d tz, Ingeniør, Kbhvn., Ajaccio, Susanne L., 1860, g. ra. Georg S tæ ltr, Assistent, Gross., Kbhvn., Johanne L., c Anna L., c d. Mathilde B., c [II. Wulf P., Forsanger, Kbhvn., London, c , g. m. Rachel Barnard fra Portsmouth, 18 a. Adelaide P., c. 1839, g. m. Josef L evy, Kbm., Kbhvn., William L., Bogbinder, c. 1860, g. ro. Camilla Stenser fra Kbhvn., 18 a. Ellen L., c ; ß. Max L., c Philip L., c. 1863, Amerika. 3. Sophie L., c. 1864, forl. m. Henrik L y n g e, Kbhvn. 4. Mathias L., c Nathalius L., c Mary L., c. 1872

7 6 7. Alexander L., c Bertram L., c b. Philip P., 1841, Sydamerika, g. m. Henriette Bendham. 1. Leah R, Louis P., Miriam P., Henry P., Blanche R, Iwan P., Florence P., 1883 c. Zerline P., 1849, g. m. Louis Groedel, Tydskland. 1. Jeanette G., William G., Clara G., Maximilian G., Esther G., 1877 IV. Lene P., c c V. Beer P., Coutoirist, Kbhvn., c c VI. Marthe P., c M 2. H oses M elchior, Kbm., Hamburg, Kbhvn., 1735 c. 1819, g. m. Sipper Rosbach. A. Marcus M., Kbm., Kbhvn., , g. m. Pesche (Pauline) Jacobsen, c Sophie M., , g. m. Aron Jacobsen, Sadelmager, Kbm. i Næstved, Glashdler. i Kbhvn., , se B, VII. II. Ekibe M., Gross., , g. m. I) Sine Simon Nathan fra Kbhvn., ; II) Betty (Spring) Cohen fra Kbhvn., III. Nathan M., Silke- og Klædekræmmersvend, IV. Hanne M., V. Cille M., VI. Juda (Julius) M., Skomager, V II. Henriette M, V III. Esther M., 1805 c B. Pesche (Pauline) M., 17 18, g. ra. Juda Jacobsen, Kbm., Kbhvn., I. Jacob J., Kbm., Kbhvn., , g. m. Frederikke Jacobsen fra Kbhvn., a. Julius J., stud. philol., Kbhvn., b. David J., Kunstmaler, Kbhvn., c. Edvard (Ekibe) J., Hdlsfuldmægtig, Kbhvn., 1828, g. m. I) Caroline Amalie Adler fra Kbhvn., c , II) Frederikke Adler, c ad I) 1. Julius David, Fernanda, II. Marcus J., Glashandler, Kbhvn., , g. m. Hanne (Rose?) Goldschmidt fra Kbhvn., a. Julius (Juda) J., Fotograf, Gross., Kbhvn., 1828, g. m. Ellen Brunsgaard fra Flensborg, c b. Rose J., 1830, g. m. Sally H e n r i q u e s 9 Antiqvitetshandler, Kbhvn., se N, III. 1. Jorikka H., 1858.

8 7 IIL Nathan J., Kbm., Næstved, , g. m. Golde Gedalia fra Kbhvn., IV. Sophie J., , g. m. Abraham ü ro tts c h a lk, Kbm., Næstved, c a. Bella G., c. 1834, Detailhdl., Kbhvn. b. Pauline G., c. 1836, do. do. V. Gerson J., Skræder, Kbhvn., VI. Ekibe J., Kbm., Kbhvn., Odense, , g. m. Serine Abraham fra Odense, a. Sophie J., c b. Julie J., Kniplingshdl., Kbhvn., c c. Frederikke J., c d. Alfred J., Aarhus, Kbhvn., Urtekr., Hdlsfuldm., e. Mathilde J., f. Pauline J., Kniplingshdl., Kbhvn., g. Jacob J., Læge, Hals (Nørrejylland), c. 1849, g. m. Caroline Andersen fra Hais, c Edvard J., Ellen J., h. Rosalie J., V IL Aron J., Sadelm., Kbm., Næstved, Kbhvn., , g. m. Sofie Melchior, se A, I. V III. Pauline J., , g. m. Bebrend H e c k s c h e r, Kbm., Kbhvn., , (tid. ligere gift med Lea Melchior, se O.). a. Julius (Juda) H., Assuranceagent og Vaskeriejer, K bhvn, 1826, g. m. I) Caroline Dehn fra Kbhvn., , II) Søsteren Clara Dehn, ad I) 1. Oscar H., stud. med., Leopold H., cand. polyt., Frederik H., Hdlscommis, Carl Benjamin H., Hdlscommis, ad II) 5. Poul H., Henriette H., b. Jette H., 1827, g. m. Koppel M ichelsen, Kbm., Hamburg, Iwan M., Procurist, Hamb., Axel M., Hdlscommis, Hamb., Rosine M., c. Edvard (Ekibe) H., Bankdirektør, Stockholm, 1831, g. m. Sofie Rubenson fra Stockholm, d. Samson H., Malermester, Kbhvn., C. Celle M,, 17 c. 1820, g.m. Itzig (Isaac) Tiktin A b ra h a m so n * Kbm., Kbhvn., 17 18, (hans andet Ægteskab; af 1ste Ægteskab 1 Søn, gift med Hindsche Melchior, se I). I. Fromme A. (Frommet), , g. m. Moses Seligmann T r i e r, Kbm., Kbhvn., a. Sophie T., , g. m. Seligmann Meyer T r i e r, Prof., Dr. med., Etatsraad, Kbhvn., Frederik Jacob T., Prof., Dr. med., Overlæge, Kbhvn., 1831, g. m. Sophie Ballin, 1840, se F, IV, b. a. Viggo Peter, stud. mag., 1862 ; ß. Ingeborg, 1868 ; y. Olaf Knud, 1869 ; 5. Carl Aage, 1871 ; e. Harald Oscar, 1873 ; C. Thorvald Georg, 1875 ; t). Svend, Julius Ludvig T., Lærer, Kbhvn., 1837.

9 8 b. Isaac T., Læge, Altona, 1802, g. m. Charlotte v. Wyllich fra Kbhvn. 1. Napoleon T., Læge, Altona, Elise T., , g. m. Fritz K ä s tn e r, Dr. med., Altona, c a Anna K c. Fylla T., 1807, g. m. Seligmann Leviu T rie r, , se L., II. d. AdolfT.,Læge, Hamburg, Kbhvn., 1809, gm. Jette Trier fra Kbhvn., Maria T., Theodor T., Gross., 1847, g. ra. Johanne Ahronheim fra Kbhvn., a. Ellen T., 1878 e. Salomon T., Gärtner, Kbhvn, 1811, g. m. Emilie Trier fra Kbhvn., 1818 II. Samuel A, Kbm., Kbhvn., , g. m. Marthe Cohen fra Kbhvn., D. Nathan M., Lottericollectør, Yexelerer, Maul, Kbhvn., , g. m. Bella Regina Glückstadt fra Kbhvn., I. Marcus M., Papirhandler, Kbhvn., II. Gerson M., do. do III. Rachel Regine M., 1805, g.m. Benjamin L ø b e lto n fra Ustrowo i Preussen, Tobaksspinder i Kbhvn., IV. Marthe M., sindssyg, E. Mincka M., sindssyg, død ugift. F. Susanne (Siesche) M. c. 1807, g.m. I) Jacob B a llin, Kbm. Kbhvn., c c. 1805; II) Joel Leidesdorff N a th a n s o n, Kbm., Altona, c c ad I) I. Sophie B., , g. m. Salomon Meyer T rie r, Ass. pharm., Kbhvn., 1804 a. Susanne T., f. i Nysted 1828, g. m. sin Farbroder Moritz Meyer T r ie r, Dr. med. Kbhvn., Sophus-Emil T., Student, 1867 b. Jacob Frederik T., Apotheker, f. i Nysted, Lyngby, Kbhvn., 1829, g. m. I) Mathilde Goldschmidt fra Kbhyu., ; II) Mariane Koppel fra Fredericia, 1840 ad I) 1. Emma T., Sophus T., Cand. phil., 1860 ad II) 3. Sophie T., Mathilde T., Isidor Ferdinand T., 1871 c. Fanny T., f. i Lyngby, 1831 II. Ludvig B., Hdlsagent, Kbhvn., III. Marcus B.. Garver rester, Kbhvn., , g. m. Sara Cohen fra Kbhvn, a. Susanne B., 1831, g. m. Isaac B. S a lo m o n, Tapetserer, Kbhvn., , (tidligere gift, hvorat 5 Sønner) b. Jacob Ludvig B., Garvermester, Kbhvn., 1833, g. m. I) Sophie Goldschmidt fra Kbhvn., c ; II) Ida Levy fra Randers, c c. Isidor Hendrik B., Fabrikejer, Kbhvn., , g. m. Ida Levy fra Horsens, Mögens Hendrik B., 1871 IV. Samuel B., Prof., Dr. med., Kbhvn, , g. m. Dorothea Trier fra Kbhvn.? 1806, se L., V. a. Louise Susanne B., 1837

10 9 b. Sophie B., 1840, g. m. Frederik Jacob T r ie r, Overlæge, Kbbvn., se C, I, a, , se C, I, a, 1, a /). ad II) Y. Bella N., 1807 c. 1867, g. m. Harry R ee, Kbm., Hamburg, c a. Isidor R., Kbm., Bradford, c. 1831, g. rn. I) Meta Ree fra Hamburg, c c. 1870; II) Thekla Keck fra Wiesbaden, c. c ad I) 1. Alfred R., 1864 ; 2. Harriet R., 1867 ; 3. Isabella R., c b. Susanne R., 1838, g. m. Adolph L e e rs, Dr. med., Emden, c c. Helene R., 1839, g. m. Martin R ee, Kbm., Paris, c c d. Ludvig R., Kbm., Rio Janeiro, , g.m. Lea Herzfeld fra Brunsvig, c HedvigR., c ; 2. Otto R., c. 1878; 3. Robert R., 1879 ; 4. Hugo R., c e. Vilhelm R., Kbm., Hamburg, 1842, g. m. Alice Røver fra Hamb., Emmy R., 1879 f. Martin R., Kbm., Paris, Rio Janeiro, 1843 g. Bertha R., 1844, g. m. Eduard L e e rs, Kbm., Hamburg, c Oskar L., 1867 ; 2. Gustav L., 1871 ; 3. Edmund L., Arthur L., 1875 G. Salme M., død ugift. H. Gerson M., Gross., Kbhvn., , g.m. I) Hanne Jacob fra Kbhvn., 17 c. 1805; II) Birgitte (Jette) Israel fra Kbhvn., ad I) I. Jacob M., Gross., Kbhvn., , g.m. I) Heuriette David, , se K. I. ; II) Emilie Henriques fra Kbhvn., II. Marcus M., Gross., Kbhvn., , g.m. Pauline Levy fra Kbhvn., c III. Rose M., , g. m. Jokel Simon J a k o b, cand. jur., Bogholder, Kbhvn., a. Hanne J., 18, g. m. Magnus Oscar M ø lle r s tr ø m, Assistent, Skakspiller, b. Jakob, Dreier, Kbm., Australien, 1827 c. Moses J., Uhrmager, Kbhvn., 1828 d. Mathilde Pauline J., 1829 e. Rose J., V# Dorothea M., , g.m. Pinnes l< ev iso n, Gross., Kbhvn., (senere gift 2 Gange) ad II) V. Sophie M., , g. m. I) Meyer A b r a h a m s o n, Overretsprokurator, Kbhvn., ; II) Alfred Jacob M e y e r, Gross., Kbhvn., ad I) a. Arnold (Abraham Meyer) A., Kbm., London, 1830, g. m. Flora de Jongh fra Holland, c BerthaA., 1864 ; 2. Charlotte A., c ; 3. Harriet A, c.1867 ; 4. Martin A., c ; 5. Mary A., 1873 ; 6. Florence A., 1877 ad II) : b. Hanne M., 1835, g. m. Theodor M a n n h e im e r, Bankdirektør, Gøteborg, c William M.,

11 VI Agnes M., 861, g. ra. Erik Pliillpson, Kbm., Gøteborg. a. Gøsta P. (Son), Otto M., c Herman M», Carl Henrik M., 1868 c. Galathea M., 1837, g. m. Salomon H e rtz, Gross., Kbhvn., Carl Henrik H., 1859, forl. m. Ellen Bendix fra Kbhvn. 2. Harriet H, 1860, g. m. Adolf Hertz, Kbm., Kbhvn., 1851 a. Erik H., Georg Emil H., Waldemar H., Axel H d. Martin Alfred M., Overretssagf., Kbhvn., 1839, g. m. Mariane Rosalie Louise Friedlænder fra Kbhvn., Oscar Jacob M., ; 2. Betzy M., 1869 ; 3. Ida M., 1871 ; 4. Poul M., ; 5. Alfred M., ; 6. Sofie M., 1879 e. Charlotte M., 1840 f. Sally M., Gross, Kbhvn., 1841, g. m. Betzy Dorthea Susanne Friedländer fra Kbhvn., , Ellen M., ; 2. Albert M.,.876 ; 3. Einar M., c g. Louis M., Gross, Kbhvn., 1843, g. m. Thea Marie Johanne Friedläuder fra Kbhvn, Albert Jacob M., 1868 ; 2. Viggo M., 1869 ; 3. Ernst Sally M., ; 4. Anna M, 1870 ; 5. Emma M., 1872 ; 6. Holger M., 1873 ; 7. Otto M-, 1874 ; 8. Vilhelm M., 1878 ; 9. Jutta M., c ; 10. Olga M., c ; 11. Emilie M., h. Herman M., Kbm., Aarhus, Vexelerer, Kbhvn., 1844, g. m. Minna (Mine) Fraenckel, 1849, se N, V, d. 1. Adolf M., 1871 ; 2. William M., c ; 3. Elisabeth M., 1877 ; 4. Magda M., 1879 ; 5. Agnete M., 1882 i. Dina M., 1846, g. m. Martin Meyer H ertz, Mægler, Kbhvn., Marie H., 1867 ; 2. Gerda H., 1869 ; 3. Alfred Abraham H., 1871 k. Henriette M., 1851, g. m. Ernst M agnus, Gross, Gøteborg, c Lisa M., 1876 ; 2. Emma M., 1877 ; 3. Gothilde M.f c Erik M., 1884 Augusta M., , g. m. Isaac van Deen (Abrahamson) fra Burg-Steinfurth, Prof. med. i Groeningen, a. Galathea van D., 1836, g. m. H. v. Herwerden, Prof., Utrecht, Claudius H., 1866 ; 2. Charlotte H., 1868 ; 3. Mariane H., 1874 b. Charlotte Johanne Cecilie van D., c , g. m. Israel Berendt Melchior, se X V I. 1 Birgitte M., 1858, g. m. Jacob Salom on, Gross., Kbhvn. c Augusta M., 1859, g. m. Holger Fredericia, Gross., Kbhvn. 3. Otto Albert M., Sally Gerson M., 1865 c. Hanne van D., 1843

12 11 V IL Nathan M., Prof. med., Kbhvn f , g. m. I) Thea Bloch fra Kbhvn., ; II) Sophie Bloch fra Kbhvn., 1824 ad I): a. Sofie Susanne M., 1842 b. Theodor Emanuel»Jacob M., Overretssagf., Kbhvn., ad II): c. GTerson Valdemar M., Gross., Kbhvn., 1847 d. August (Gustav) William Carl M., 1858 e. Victor Lion M., 1860 V III. Henriette M., 1813 IX Sally M., Kbm., Hamburg, , g. m. Emilie Levinsohn fra Hamb., a. Moritz M., Kbm., Hamb., 1839, g. m. Emilie Ree, Sally George M., 1870 ; 2. Carl»Joseph M., 1871 ; 3. Clara Emilie M., 1874 b. Cäcilie M., c. 1841, g. m. Johannes A. R o b in o w, Kbm., Hamb., Siegmund R., Paul R., Richard R., Emil R., Gustav R., Emilie R., 1880 c. Charlotte M., 1843, g. m. George C. R a pli a el. Bankier, London, Gertrude R, 1864, g. m. M. A. S p ie lm a n iv, Fondsmægler, London. 2. William R., Clara R., Eleanor R., Frederik R., Mary R., Richard R, Oscar R., Emilie R., Ethel Maud R., 1882 d. Ida M., 1846, g. m. Carl A rn d t, Dommer, Hamb., Emilie A., 1869 ; 2. Otto A., 1870 ; 3. Frantz A., 1872 e. Louise M., 1848, g. m. Julius H e y m a n n, Advokat, Altona, Thea H., 1870 ; 2. Richard H., 1871 ; 3. Georg H., 1876 ; 4. Ernil H., 1878 ; 5. Oscar H., 1880 f.. Thea M., 1848, g. m. Richard C o lin h e im, Forretningsfører hos Krupp i Essen, Walter C., 1880 ; 2. Berthold C., X. Moritz M., Gross, Etatsraad, Kbhvn., , g. m. Dorothea Henriques, 1823, se N, V III. a.»johanne M., 1848, g. m. Israel Berendt M elch io r, se XVI. 1. Poul Charles Bernhard M., 1868 ; 2. Charlotte Johanne, Cecilie M., 1871 ; 3. Emilie M., 1875 ; 4. Helga M., c b. Louise M., 1849 c. Harriet M., 1851 d. Anna Alvilda M.,

13 12 e. Carl Henriques M., Gross., Kbhvn., 1855 f. Emil William Moritz M., Student, Kbhvn., g. Thea Joricha Birgitte M., X I. Galathea M., 1818, g. m. Levi N. Marcus, Læge, Altona, a Harry M., Speditør, Hamb., , g. m. Adele Hertz, Anthonie M., 1876 b. Gerson M., Kbm., Ægypten, 1846, g. m. Emma Padova, Louis Harry M., 1880 c. Hanne M., c. 1847, g. m. Siegfried Schwab, Kbm., Hamb., Poul S.; ; 2. Otto S., 1872 ; 3. Charlotte S., 1874 d. Anton M., Kbm., Ægypten, c e. Vilhelmine M., c. 1851, g. m. Emil Oppenheim. Kbm., Hamb., c f. Emil M., Tobakhdl., Hamb., c. 1854, g. m. Bertha Wulff, 1860 g. Birgitte M., Hamb., 1858 X II. Cille (Cecilie) M., 1819, g. m. Ludvig Meyer Trier, Manufhdl., Kbhvn., a. Johannes Meyer T., Læge, Kbhvn., 1849 b. Gerson Georg T., Philolog, Kemiker, Kbhvn., 1851 c. Theodor Siegfried T., Yexelerer, Kbhvn., 1853 d. Louis Jacob T, Yexelerer, Kbhvn., 1855 g. m. Betzy Friedlænder fra Kbhvn. 1..., 1884 X III. Hanne M., , g. m. Bernhard Abraham Dehn, (Abrahamson) fra Burg-Steinfurth, Kbm., Hamburg, a. Arnold D., Kbm.,Man ehester, 1839, g. m. Sofie Pauline Levy fra Kbhvn., 1839, se Nr. 4, A, I, a. 1. Hannah D., 1865 ; 2. Bernard D., 1866 ; 3. Willy I)., 1867 ; 4. Charlotte D., ; 5. Herbert D., ; 6. Oscar D., 1877 b. Max D., Dr. med., Hamb., 1841, g. m. Bertha Raff, c Rudolph D., 1874 ; 2. Elisabeth D., c ; 3. Hedwig D., c ; 4. MaxD., 1878 ; 5. Marie D., 1880 ; 6. Bertha D., ; 7. Carl D., 1883 c. Hanne D., 1843, g. m. Gustav Cohen, Kbm., Manchester, Hamb., c Anna C., c ; 2. Ella C., c ; 3. Marie C., c ; 4. Ada C., 1875 X IV. Sara M., , g. m. Sally Fraenckel, Tapetfabr., Kbhvn, c a. Elisa Johanne F., 1852, g, m. Bertel David A dler, cand. jur., Gross., Kbhvn., Ada Sara A., 1878 ; 2. David Bertel A., 1879 ; 3. Rigmor A., 1880 ; 4. Paul Martin A., 1882 ; 5. Nelly A., 1884 b. Adolf Gerson F., Tapetfabr., Kbhvn., 1855, g. m. Bertha Nathanson fra Kbhvn. c. Birgitte F., 1856, g. m. Ruben H enriques, Gross., Kbhvn., 1849, se N. IV, a. 1. Arthur H., ; 2. Clara H., ; 3. Poul H., d. Augusta F., 1858 XV. Moses M., Gross., Kbhvn., 1825 XVI. Israel Berendt M., cand. polyt., Fabrikejer, Kbhvn., Kjøge, 1827, g. m. I) Charlotte van Deen, se V I, b ; II) Johanne Melchior, se X, a. a h, se VI, b, 1 4 o g X, a, 1 4.

14 13 J. Hindsche M. (Henriette), , g. m. Joseph (Tiktin) Isac A b r a h a m s o n, Hosekræmmer, K bh vu., , se C. I. Espérance A., , g. m. Isak Marcus K oppel, Skomager, Kbhvn., a. Edel K., 1824, g. m. Hartvig W a r b ü r g, Kbm. fra Assens, Kbhvn., Thyra Camillas W., Skolebestyrerinde, Nykiøbing p. F., Ida Henriette W., Einar Gustav W., Agent, Kbhvn., Just Oscar W., Vexellerer, Kbhvn., 1855 g. m. Harriet Ree fra Kbhvn., c Fernanda Louise W., 1858, g. m. Victor W a rb u rg «, Agent, Kbhvn. c Julie Helene W., 1861 b. Henriette K., , g. m. Gerhard W itte n d o r f, Stationsforvalter, Vraa (Vendsyssel), Marie W., c c. Sophie K., 1833, g. m. Vilhelm (Wulf) W a rb u rg, Gross., Assens, Holbæk, Kbhvn., Stockholm, c * 1. Iwan Julius W., Harriet Frederikke W., 1863, g. m. Charles B ä c h s h o f t, Forretningsfører, Malmø. 3. Agnes Louise W., 1864 d. Hanne K., 1836, g. m. Frederik M. K o p p e l, fra Assens, Agent, Kbhvn., c Valdemar K., 1866 ; 2. Oscar Frederik K., 1867 ; 3. Holger August K., 1871 e. Fanny Josepha K., II. Isaac (Isacsen) A., Hattemager, Paris, 1801, g. m. Julie Meyer. a. Emma A., 18, g. m. N a th a n * III. Marcus A., Skræder, Kbhvn., K. Särcbe (Sarine) M., , g. m. Lazarus D a v id, Gross., Kbhvn., 'I. Henriette D., , g. tri. Jacob M e lc h io r, se H, I. II. Sophie D., III. Betty D., , g. m. Salomon Levin T r i e r, Bogtrykker, Kbhvn., , se L,«VI. IV. JacobiD., Gross, Kbhvn., , g. m. Susanne Espérance Cohen fra Groeningen, c a. Serine Johanne D., 1850, g. m. Benedikt Frederik S a lo m o n, Højesteretssagfører, Kbhvn., Johanne S., 1877 b. Lauritz Marcus D., Gross., Kbhvn., 1851 c. Axel Jacob D., Agent, Kbhvn., 1852 d. Anna Charlotte D., 1854 V. Cille (Cecilie) D., , g. m. Jacob Meyer T r ie r, Urtekr., Kbhvn., a. Sarine Sophie T., 1847 b. Martin Louis T., Læge, Kbhvn., 1850 c. Marcus Henric T., Tobakshdl., Kbhvn., 1851 d. Lauritz Julius T., Urtekr., Kbhvn., 1856 L. Jachet (Jacobine) M., , g. m. Levin (Leb) T r ie r, Kbm., Kbhvn.,

15 14 I. Sophie T., II. Seligmann T., Gross, Kbhvn., , g. m. Fylla Trier, se C, I, c. III. Cille T., IV. Rachel T., V. Dorthea T., 1806, g. m. Samuel Jacob B allin, Prof. med., se F, IV. a b, se F, IV, a - b, VI. Salomon T., Bogtrykker, Kbhvn., , g. m. Betty David, se K, III. V II. Fylla T., 1809 V III. Birgitte T IX. Martin T., Gross., Kbhvn., 1815, g. m. Sophie Trier fra Kbhvn., 1816 X. Sally T., Læge, Kbhvn., 1816, g. m. Frederikke Heilbuth fra Kbhvn., 1836 M. Loser (Lazarus) M, Kbra, Kbhvn., , g. m. Røsche Lazarus fra Kbhvn, I. Jacob M., Broderihdl., Kbhvn., , g. m. Rose Lazarus fra Kbhvn., 1813 a. Moritz M., Vexelerer, Kbhvn., 1841, g. m. Clara Israel fra Kbhvn., 1852, se Nr. 6, A, IX, c. 1. Bertha M., 1875 ; 2. Jacob M., 1879 ; 3. Ernst M., Emilie M., 1882 ; 5. William M., 1884 ^ b. Adolf M., Manufakturhdl., Kbhvn., 1844, g. m. Louise Augusta Meyer fra Kbhvn., Dina Rosalie M., 1870 ; 2. Laurits M., 1871 ; 3. Jacob Herman M., 1873 ; Rose Frederikke M., 1880 c. Sophie M., 1847, g m. Benny Schottländer, Vexelmægler, Kbhvn., clcu fø*- t c(, 1- Carl S., 1871 ; 2. Louis Frederik S., 1877 II. Sophie M., / g? 3 ^ III. Ludvig M., Manufakturhdl., Kbhvn., 1812, g. m. Frederikke Lazarus fra Kbhvn., IV. Markus M., Vexelmægler, Kbhvn., 1816, g. m. Sara Lazarus fra Kbhvn, 1815 a. Sophie M., b. Jette Henriette M., 1848, g. m Zacharias I^elirburger fra Buttenwifwm (Bayern), Grosserer, Kbhvn., i Madel Chaia (Mathilde) L., 1879 c. Regine M., 1850, g. m. Jacob Sen ften berger, Kbm., Hamburg, c øc&is S d. Galathea M., 1853 e. Mori tz M., Vexelerer, Kbhvn., 1854, g. m. Rebecca Stern fra Hamburg, 1861 f. Arnold M., Vexelerer, Kbhvn., 1857, g. m. Josephine Levin fra Odense Salomon M., 1884 N. Jeruchim (Jorika) M., , g. m. Ruben H e n r i q n e s (»jun.«), Vexelerer, Kbhvn., ; (tidligere gift, hvoraf 5 Børn). I. Sophie H, 1812, g. m Heimann (Hermann) Israel D rucker fra Hamburg, Gross., Kbhvn, c ; (tidligere gift, hvoraf en Datter). a. Robert D., Gross., Kbhvn., 1853, g. m. Pauline Jacobsen fra Kbhvn., c Holger Johan, 1883 b. Betty D., 1854, g. m. Carl Johan Warbnrg, Gøteborg, Docent i Upsala, c. 1852

16 15 II. Benny H., Antiqvitetshdl., Kbhvn., III. Sally H., Kunstmaler, Antiqvitetshdl., Kbhvn., c. 1815, g. m. Hose Jacobsen, 1830? se B, II, b. a> se B, II, b, 1. IV. Moritz (Moses) H., Gross., Kbhvn., 1817, g. m. Jeanna Fürstenberg fra Gøteborg, 1824 a. Ruben Carl H., Gross., Kbhvn., 1849, g. m. Birgitte Fraenckel, se H, X IY, c. 1 3, se H, X IY, c, 1 3. b. Axel Otto H., Bogtrykker, Journalist, Kbhvn., 1851, g. m. Frederikke Meyer fra Kbhvn., Henny, 1882 c. Ernst Benny H., Kunsthdl., Kbhvn., 1854, g. m. Elna Aagaard fra Kbhvn., Frans, 1882 V. Esther H., 1819, g. m. Adolf Aron Fraenckel, Tapetfabr., Kbhvn., a. Emma F., 1845, g. m. Julius Ludvig Fridericla, Agent, Kbhvn., Ida F., 1867 ; 2. Mariane F., 1870 ; 3. Louis F b. Sophie Natalie F., 1846, g. m. Frederik Adolf Trier, Gross., Kbhvn., Adolf T., ; 2. Agnes T., 1872 ; 3. Olga T., 1873 ; 4. Ebba T., 1878 c. Robert F., Tapetfabr., Kbhvn., 1848, g. m. Julie Galathea Levin fra Kbhvn., Ausa F., 1881 ; 2. Elna F., 1883 d. Minna (Mine) F., 1849, g. m. Herman Meyer, 1844, se H, V, h. 1-4, se H, Y, h, 1-4. VI. Nathan H., Kunstmaler, Kbhvn., V II. Samuel H., Kunstmaler, Fabrikbestyrer, Kbhvn., 1821 V III. Dorothea H., 1823, g. m. Moritz Melchior, , se H, X. a g, se H, X, a g. IX. Aron H, Vexelerer, Kbhvn., 1824, g. m. Fanny Fürstenberg fra Gøteborg, 1829 a. Otto Ruben H., Vexelmægler, Kbhvn., 1856, g. m. Elisa Bendix fra Kbhvn., 1861 h. Ellen Pauline H., 1857, g. m. Cari S a lo m o n s e n, Dr. med., Kbhvn., Ellen Margrethe S., 1881 ; 2. Carl Erik S., 1883 ; 3. Knud Einar S., 1883 c. Gustav Aron* H., Hdlscontoirist, Kbhv., 1859 d. Albert Ludvig H., Landmand, 1861 e. Valdemar H., stud. med., Kbhvn., 1864 f. Alida, 1866 X. Martin H., Vexelmægler, Kbhvn., c. 1826, g. m. Therese Abrahamson fra Rødby, c a. Anna H., 1855 b. Fernanda H., Pianistinde, 1857 c. Robert Martin H., Componist, 1858 d. Edmond Simon H., Hdlscontoirist, 1860 e. Marie (Marry) H., 1866

17 X I. Simon H., Kbm., Hamburg, 1828, g. m. Emma Meyerson fra Stockholm, 1838 a. Robert H., Dr. pbil,, c b. William H., Kbm., c c. Agnes H., 1861 O. Lea M., c , g. m. Beer (Berendt) H e c k s c h e r, Kbm., Kbbvn., (senere gift med Pauline Jacobsen, se B, V III). I. Ludvig H., Overretsprokurator, Kbbvn., , g. m. Jette Michelsen fra Nyborg, 1824 a. Rosine Birgitte H., 1856 b. Albert Gottlieb H., Overretssagfører, Kbbvn., 1857 c. Ivar Leopold H., cand. math., Kbbvn., 1861 II. Marcus H., Kbm., Aalborg, Vexelmægler, Kbbvn., 1814, g. m.( I) Bertha Lipmann fra Altona, c , II) Frederikke Michelsen fra Nyborg, 1829 ad I) a. Isidor H., cand, jur., Kbhvn., Banksekretær, Stockholm, 1848, g. ra. Rosa Meyer fra Stockholm, Eli Philip H., 1879 ; 2. Ella Bertha Amalia H., 1882 ad II) b. Louise Rosine Pauline H., 1869 III. Lorentz H., Kbm., Aalborg, Kbhvn., 1816, g. m. Adelheid Koppel fra Aalborg, 1823 a. Thalia H., 1854, g. m. Moritz R u b e n s o n 9 Dr. phil. & cand. juris, Stockholm, 1834 b. William H., Vexelmægler, Kbhvn., 1855 c. Haune H., 1856, g. m. Isidor L e v iso n, Papirhdl., Kbhvn., 1853 d. Emma H., , g. m.. Philip Z a d ig, Sæbefabr., Malmø, Gustav Z., 1879 ; 2. Viggo Z., 1880 ; 3. Adolf Ludvig Z., ; 4. M 3. Sam son M elchior, Kbm., Kbhvn., c , g. m. A. Lea (?) M., 17 18, g. ra. Heymann Gerson, Stadsmægler, Kbhvn., , (senere gift igjén med Emilie Nathan David, , hvoraf 2 Børn). I. Georg G., Hofraad, Kbhvn., , g. ra. Adelaide Nathan David fra Kbhvn., , (senere gift igjen). II. Rose G., , g. m. Hirsch I. Croldschmidt, Gross., Kbhvn., Æ 4. W ulf Melchior, Kbm., Kbhvn., 17 18, g. m. Esther A. Celle (Cecilie) M., , g. m. Samuel Nathan IiCvy, Kbm., Kbhvn., I. W ulf Samuel L., Gross., Kbhvn., , g. m. Vilhelmine Ruben fra Kbhvn., a. Sophie Pauline L., 1839, g. m. Arnold Dehn, Manchester, 1839, se Nr. 2, H, X III, a. 1 6, se Nf*. 2, H, X III, a, 1 6.

18 17 b. David Emil L., Bankier, Paris, 1841, g. m. Olemcniine Theresa Gavaron fra England, William Theodor L., 1866 ; 2. René Laurent L., 1867 ; 3. Louisa Clementina L., 1869 c. Arnold L., Bogtrykker, Kbhvn., 1843 c d. Julie L., 1846, g. m. Harald Bendix Cohn, Gross., Kbhvn., Bertel C., 1878 ; 2. Asta C., 1879 ; 3. Poul C., 1880 ; 4. Ingrid C., 1881 ; 5. Erik C., 1882 II. Bella Nanna L., 1815, g. m. Moritz Meyer I^evy (hendes Fætter), Juveler, Kbhvn., c a. Emilie Pauline L., 1837 c b. Sofie Frederikke L., 1840 III. Bagge (Baruch) L., Prof, pharm., Paris, Bogota, 1817 c B. Meyer M., Kbm., Kbhvn., , g. m. Else (Edel, Edeline) Nyborg (eller Marcus) ^ I. Cecilie M., c II. Fylla M c III. Wilhelm (Wulf) M., Tapethdl., Kbhvn., , g. m. Rose Goldschmidt fra Kbhvn, c a. Adolf Meyer Vilhelm M., Gross., Kbhvn., 1853, g. m. Jeanette Levy fra Horsens ; IV. Marcus M., Typograph, Kbhvn., V. Joseph M., Kaabe- og Kjolehdl., Kbhvn., 1818, g. m.riane Ma Goldschmidt fra Kbhvn., c a. Emmy Josephine M., 1855 b. Martin M., Hdlsrejsende, Kbhvn., 1859 c. Max (Moritz) M., stud. med, Kbhvn., 1862 d. Rositta Josepha M., 1865 VI. Nanna M., V II. Martin (Mencke) M., Kasserer, Kbhvn., 1823 V III. Ester M., 1826 IX. Rose M., M 5. Sara M elchior (»Mimle Särche«)? c c. 1839, g. m. M encke. Jfâ 6. Sipper (Sofie) Melchior, 17 c. 1800, g. m. Josef Israel, Güstrow (Mecklenburg), 17 c A. Esaias I., Kbm., Güstrow, Kbhvn., , g. m. Louise (Vogel) Wolff fra Fredericia, (født i Kbhvn), I. Sofie I., 1805, g. m. Emanuel Hertz, Garvermester, Kbhvn., c a. Harald H., 1836, (forsvunden).

19 II. 18 b. Vilhelm H., Husmægler, Kbhvn., 1837, g. m. Helene Friedmann fra Hamburg, Edmund Emanuel H., ; 2. Julius Peter H., 1875 ; 3. Oskar Josef Abraham H., 1876 ; 4. Arthur H., 1880 ; 5. Alice Lovise Amalie, 1881 Mariane (Marie) L, 1807, g. m. Emanuel Levin Meyer, Kbm., Güstrow, Kbhvn., TII. Hanne I., c , g. m. Isaac Moses Lipmann Bernburg, Gross., Kbhvn., a. Betty B., , g. m. Simon Sander fra Simmershausen (ved Hildburghausen), Gross., Kbhvn., Lydia S., Martin S., cand. juris. Kbhvn., Ludvig S., Grosserer, Kbhvn., Franciska Josephine S., 1861, g. m. Adolf Marius Hansen, Dr. phil., Kbhvn., 1850 b. Zerline (Sarline) B., 1835, g. m. Samuel Magnus, Kbm., Königsberg, Betty M., 1862, g. ra. Arthur Oulmann, Kbm., Neapel, Iska M., Rosa M, Gustav M., W alter M., Hanne M, 1872 c. Julius Isaac Lipman B., Gross., Kbhvn., 1840, g. ra. Harriet Levy fra Hamburg, c Frits B., 1875 ; 2. Hanne B., ; 3. Serline B., 1877 ; 4. Anna B., 1879 ; 5. Karl Julius B., 1880; 6. Karen Ellen B., ; 7. Poul Otto B.r 1883 IV. Cecilie (Selche) I, c , g. m. Josef Salomon IiOria, Guldtrækker, Kbhvn., a. Sally L., Kbm., Kbhvn., Hamburg, 1836, g. m. Henriette Spiro fra Hamb., Olga L., c ; 2. b. Rosalie L., c. 1840, g. m. Moritz S trelitz, Frisør, Hamb., c Dagmar S, 1865 ; 2. Iwan S., 1866 ; 3. James S., c ; 4. Harriet S., c ; 5. Louise S., c ; 6. Olga S., c ; 7. Zerline S., c ; 8. Georg S., c V. Gelche Birgitte I., c. 1813, g. m. Josef Philip Hartvig, Silke- og Klædehandler, Kbhvn., VI. Jeremias (Jan) I., Lærer, Hamburg, 1815, g. m. Hanne Behrend fra Waren (Mecklenburg), c a. Sophie I., 1850, g. m. Samson Meyer, Kbm., Hamb., 1840, se D, I, b. 1. Carl M., ; 2. Lisbeth M., b. Josef I, VII. Sara I., 1817, g. m. Jeremias Josef Marcus, Kbm., Güstrow, , se D III. a. Birgitte (Gite) M., 1841, g. m. Edvard Behrend, Varemægler, Hamb., c

20 19 b. Moritz M., Kbra., Hamb., , g. m. Egla Heimanu fra Lügde (ved Pyrmont), Matbilde M., c. Semmy M., Kbm., Güstrow, 1847, g. m. Sara Mendel fra Hamb., c Ella M., c ; 2. James M., c ; 3 Rosalie M., c d. Emil M., Kbm., Güstrow, 1848 e. Ernestine M., 1849, g. m. Meyer Stern, Cigarfabr., Hamb., c Bela S., 1869 : 2. Josef S., 1871 ; 3. Gerson S., 1873 f. Esaias M., Manufacturhdl., Harburg, c. 1854, g. m. Emma Daltrop, c. 1863, se D, IL, B, John M., 1883 g. Hugo M., Agent, Hamb., c V III. Josef Hirsch I., Læge, Kbhvn., , g. m. Caroline Heilbut fra Hamb., 1830 a. Sophie I., 1856 b. Iwan I., Hdlscontoirist, Kbhvn., 1858 c. Edmund I., do. do d. Harry I., do. do IX. Wulf I., Gross., Kbhvn., , g. m. Adelina Rosenthal fra Waren (Mecklenburg), c a. Siegfried I., Gartner, Kbhvn., 1850 b. Esaias Emil T., Dr. med., Kbhvn.n 1851, g. m. Tertia Kjerulf fra Slagelse, c c. Clara Rosalie I., 1852, g. m. Moritz M elchior, 1841, se Nr. 2, M, I. a. 1 3, se Nr. 2, M, I, a, 1 3. d. Camilla Sara I., 1858 e. Lovise Josephine I., 1864 X. Ida I., c. 1823, g. m. Tobias Joseph Marcus, Bankier, Güstrow, c. 1816, se D, IV. a. Nanny (Nachma) M., 1843 c. 1870, g. m. Julius Pinens, Kbm., Schwerin, c b. Emil M., Bankier, Güstrow, 1846, g. m. Mariane Mendel fra Hamb., c Rosalie M., c ; 2. Max M., c ; 3 Louise (Frida) M., c ; 4. Nanny M., 1879 c. Julius M., Kbm., Krakow, c. 1850, g. m. Nanny Galietzien, c. 1848, se D, IT, d. d. Esaias M., stud. med., Berlin, c e. Johanne M., 1856, g. m. Emil Reichl, Dr. med. Carlsbad, c Betty R., c ; 2. Annie R., c f. Clara M., c. 1860, g. m. Robert Reichl, Dr. med., Marienbad, c Hildegard, 1882 g. Rosalia M., c. 1863, g. m. Albert E n g g el, Kbm., Bützow, c B. Cille I., 17 c. c. 1848, g. m.. Meyer, Laage (Mecklenburg), 17 c. c C. Jeremias I., Kbm., Kbhvn., c , g. m. Fylla (Ficke, Fogelcke) Nyborg (eller Marcus), I. Sophie I., 1806, g. m. Hertz (Hartvig) Philip H artvig, Urtekr., Kbhvn., c J8 a. Ferdinand H., Vexelerer, Kbhvn., 18 b. Rosalie H., 18 II. Nanna L, 1807

21 20 III. Hanne L, 1809 IV. Marcus L, Kbm., Kbhvn., c V. Cecilie I., c VI. Caroline I., c V IL Joseph I., Glarmester, Detailhdl., Hillerød, Kbhvn., 1817, g. in. Rose Fraenckcl, c. c a. Sara I., 18 b. Sophie L, 18 c. Nancy L, 18 d. Nathan L, udvandret til Amerika, 18 V III. Eline (Edeline) I., 1818 IX. Menke (Martin) I., Cigar-Entreprenør, Kbhvn., c , g in. Frederikke Heymann fi a Hamburg, 1831 a. Sophie I., 1852, g. m. b. Julius I., Hdlsrejsende, Kbhvn., 1854 H. Hanne I., c c. 1853, g. m. Josef M arcus (»Rabbi JosseL), Lærer, Güstrow, c c I. Jette M., c c. 1869, g. m. Salomon Meyer, Skomager, Hamburg, 1812 a. Pauline M., c. 1839, g. m. Isidor Coutinho, Stentrykker, Kbm., Hamb., c Helene C., c ; 2. Henry C., c ; 3. Solms C., c ; 4. Adolph C., c ; 5. Ida C., c ; 6. Agathe G, c ; 7. Carl C., 1880 b. Samson M., Kbm., Hamb., c. 1840, g. m. Sophie Israel, se A, VI, a. 1-2, se A, V I, a, 1-2. c. Magnus M., Kbm., London, 1842, g. m. Clara Brand fra Brunsvig, c d. Selma M., c. 1844, g. m. Robert Ries, Cigarfabr., Hamb., c Henry R., c ; 2. Elsa R., c ; 3. Cilli R., ; 4. IL Zipora M., c , g m. Ascher G alietzien, Læderhdl., Güstrow, c c a. Rikke G., c. 1838, g. m. Stewart, Landmand, Chicago ~ b. Dora G, 1841, g. m. Jakob D altrop fra Rietberg (AVestphalen), Læderhdl., Güstrow, Max D., Emma D., 1863, g. m, Esaias Marcus, se A, V II, f. a. se A, V II, f, Philip D., Clara D., Joseph D., 1876 c. Ida G, 1843, g. m. Ascher Natlian, Manufacturhdl., Krakow, c Benno N.# 1866 ;.2. Joseph N., ; 3. Ella N., d. Nanny G., c. 1848, g. m. Julius Marcus, c. 1850, se A, X, c. e.. Rose G., c. 1850, g. m. Joseph Daltrop, Kbm, Gütrsloh (Westphalen), Harburg, c Max D., c ; 2. Hermann D., c ; 3. Theodor D., 1881

22 21 f. Julius (Joseph?) G., Manufacturhdl., Harburg, 1852, g. m, Caroline Windmüller fra Beckum (Westphalen), c Alexauder G., c ; 2. Zipora (Zilka) G., 1880 ; 3. Clara G., 1882 ; 4. Bruno G., III. Jeremias M., Kbm., Güstrow, , g. m. Sara Israel, 1817, se A, V II. a g, se A, V II, a g. IV. Tobias M.. Bankier. Güstrow, c. 1816, g. m. Ida Israel, c 1823, se A X. a g, se A, X, a g. E. Michael I., Kbm., Güstrow, , g. m. Cecilie Israel, c. c c. c F. Sara I., c. c c 1842, g. m. Isak B endixen, kaldet Johan Konrad Bendixen, Skomager, Kbhvn., Hamburg, c c I. Benny, kaldet Bernhard B., Portrætmaler, Hamb., , g. m. Jenny Stade fra Hamb., c. c II. Julius B., Kbm., Hamb., c. 1810, g. m. og skilt fra Laura Jungbenn, c a. Alfons B., Kbm, Hamb., c III. Cetty, kaldet Carl B., Kbm., London, c c. 1858, g. m. Emmyly Boy, c a. Julius B., Kbm., London, c b. Carl B., Kbm., London, c c. Emmyly B., 18 d. Mary B., 18 IV. Rosa B., c. 1814, g. m. Adolf lla rtv ig g o n, Kbm., Hamb., 1818 a. Mathilde H., c: V. Sophie B., 1815, g. m. Anthon W allich, Gross., Kbhvn., a. Agnes W, 1852 b. Sigfred W., Gross., Kbhvn., 1853 c. Julius AV., cand. polyt., Kbhvn., 1854 d. Clara AV., 1856 VI. Sally (Salomon), kaldet Adolph Ferdiuand B., Garver, Skomager, Kbm., Hamb., , g. m Alvina Antonie Sietzig fra Berlin, c a. Carl B., San Francisco, Hamb., c b. Alfred B., Kbm., San Francisco, c c. Herman B., Kbm., Hamb., c d. Antonie B., c e. Eduard B., c f. John B., c g. Emma B., c V II. Martin, kaldet Georg Arthur Bendixen G erville, Skotøjsfabr., Hamb., , g. m. Marie Weingärtner fra Hamb., 1830 a. Georg G., Værkfører, St. Francisco, b. Marie (Minni) B., 1855, g. m. Herman Meyer, Kbm., St. Francisco, c Gertrude M., 1876 ; 2. Olga M, 1880 c. Cæsar G., Kbm., St. Francisco, 1856, forsvunden, d Richard G., Skotøjsfabr., Hamb., 1857 e. Olga G., 1858 f. Martha G., 1860, g. m. Frantz H aaries, Kbm., Hamb., Frantz H., 1881 ; 2 Richard H., 1882 g. Hugo G, Commis, Hamb., c h. Paula G., c i. Agnes G., c. 1867

23 22 VIII. Johannes B, Kbm., Hamburg, 1821, g. m. Camilla Meyer fra Kbhvn, 1833 a. Valdemar B., Kbm,, Transvaal (Afrika), 1855 b. Emil B., Kbm., Kapcolonien (Afrika), 1858 c. Julie B., 1859 d. Albert B., Kok, Paris, 1861 e. Oscar B., 1872 G. Marcus I. (?), 17 18, Lübeck, g. m. (?)? H. Esther I, 17 18, g. m. B eer,

24 Til følgende Løgåter, stiftede af Medlemmer af Slægten, har Personer, henhørende til denne, Fortrinsret Legaterne er alle under Bestyrelse af det mosaiske Trossamfund i Kjøbenhavn. 1. Hirsch Jacob Goldschmidts (p. 16) Studenterlegat, Kapital c. 4,000 Kr. (to Rent eportion er). 2. Sammes Brudeudstyrslegat, Kapital c. 2,700 Kr. (to Portioner). 3. Georg Gersons (p. 16) Studenterlegat, Kapital 10,000 Kr. (to Portioner). 4. Lazarus Melchiors (p. 14) Legat for trængende Personer, Kapital 2,000 Kr. (to Portioner). 5. Joseph Ph. Hartvigs (p. 18) Legat for fattige Familier, Kapital 10,000 Kr. (4 Portioner). 6. Salomon Triers (p. 14) Legat for Piger og Enker over 35 Aar, Kapital 10,000 Kr., (4 Portioner). Ved Bortgivelsen af Friboliger i Melchiors Stiftelse, Løngangsstræde 19, har den ældsle af Gerson Melchiors (p. 9) mandlige Descendenter, som opholder sig her i Staden, Indstillingsret.

25 DIS-Danmark