Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Transcription

1 Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Slægtsforskernes Bibliotek: Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.

2 Stamtavlen Melchior Udarbejdet ALBERT af HECKSCHER, Overretssagfører. P ris 1 Kr. K j ø b e n h a v n Sally B. Salomons Bogtrykkeri (Møller & Thomsen) 1884.

3 Forord. Udarbejdelsen af denne Stamtavle ligger adskillige Aar tilbage i Tiden. Dens Trykning, som paabegyndtes i 1883, blev forsætlig trukken ud, for at forskjellige Huller kunde blive udfyldte ved Omsendelse af Correcturexemplarer. Dette er ogsaa tildels sket, men i de sidste Par Aar har jeg manglet Tid og Lyst til at arbejde videre derpaa, og da Satsen ikke kan henstaa længere den har ved Salomons Bogtrykkeris Imødekommen alt henstaaet i 3 Aar udkommer Stamtavlen nu, overladende Udfyldningen af de tilbageværende Huller til Slægtens yngre Medlemmer. Da Tavlens Udarbejdelse væsentlig stammer fra Aarene , maa man ikke vente de senere Aars Fødsler, Dødsfald eller Ægteskab medtagne. Aarstallet foran Tankestregen betyder Fødsels- og det efter Tankestregen Dødsaaret. Hvor et Aarstal ikke nøjagtig har kunnet angives, staar c. (cirka) eller endog c. c. foran det. Børn, døde som ikke mandbare, ere ikke medtagne. Tavlen er tildels udarbejdet paa Grundlag af det kjøbenhavnske mosaiske Trossamfunds Deklarationsprotokol og Ministerialbøger; kun, hvor disse ingen Oplysning har givet, er private Meddelelser fra nærmeste Slægt lagt til Grund. For den Beredvillighed, hvormed Slægtninge her og i Udlandet har givet og skaffet mig manglende Oplysninger, aflægger jeg herved min Tak. Særlig maa jeg takke Hr. stud. juris Ivar Berendsen for den Hjælp, han i de sidste Aar har ydet mig. Kjøbenhavn, i Albert Heckscher.

4 Marcus Melchior, der boede i Hamburg i Gaden Hinter den H ütten havde følgende 6 Børn 1. Esther g. m. Isaac Unna. 2. Moses, g. m. Sipper Rosbach. B. Samson, g. m. 4. Wulf, g. m. E sth er Sara, g. m. Mencke. 6. Sipper, g. m. Josef Israel. Disse 6 Børns Efterkommere findes optegnede i det følgende. M 1 E sther M elchior g. m. Isaac Unna. A. Josef Unna, Collecter, Kbhvn., c c. 1826, g. m. Cecilie W ulf fra Meisling ved Lübeck c. c c. c I. Isaac U., Kbm., Kbhvn., 17 c. 1835, g. m. Sofie Israel fra Stralsund, c a. W ulf U., Kbm. Kbhvn., Odense, 1808 c. 1834, g. m. Wilhelmine Bendix fra Kbhvn., Adele U., c g. m. Tandlæge Jensen«Odense. a. Helene J., 1860, g. m. E ngels toft«godsforvalter, Odense. I., 1884 ß. Vilhelmine,1., 1861, g. m. C. B loch, Premierlieut., Odense. Y. Juliane J., 1863 b. Therese U., , g. m. Joel Eevetzov, Juveler, fra Crøplin (Mecklenburg), c Nicolai L., Kbm., Kbhvn., Güstrow, c Emma L., Kbhvn., Güstrow, c Sophie L., Kbhvn., c c. Moritz U., Gross., Kbhvn., c c. 1862, g. m. Beate Salomonsen fra Kbhvn. c. c d. Susanne U., 1814, g. m. Marcus D essa uer, Gross., Kbhvn.,

5 4 II. Wulf U., Kbni., Kbhvn., » g. m. Frederikke Israel fra Stralsund, a. Therese U., c , g. m. Abraham I^ewetzow fra Crøplin (Mecklenburg), Kbm. i Doberan (Mecklenburg), c c b. Emilie TL, 1816, g. m. Josef Levin Samson, Kbm., Kiel,Kblivn., Rebekka Cecilie S., Kbhvn., Ludvig Josef S., Agent, Kbhvn., c. Sara U., 1826, Kbhvn., nu Korinth pr. Nyborg, g. m. I) Moses Meyer, Kbm., Svendborg, 18 ; II) Julius From, Kbm., Nyborg, 18 ad 1: 1. Emilie M., c. c. 1848, g. m. Knud Lyne Rahbek, Horsens (?), Ingeniør i Jylland. a. Anna R., c ß. Knud R., c ad I I : 2. Peter F., Hdlsrejsende, Odense, 18. B. Hindsche Unna, 17, død ugift c C. Särche Unna, , g. m. Nathan P eiser, I. Isaac, kaldet Berendsen, Kbhvn., c , g. m. Rachel M^yer fra Svendborg, a. Maria Mathilde Caroline B., c , g. m. C. Børnsen, Mønstringsbestyrer, Kbhvn. 1. Marie B., c b. Berendt B., Læge, Kbhvn., Cuha, ?, g. m. fra Ameiika c. Joachim B., Malermester, Kapitain, Kbhvn., , g. m. Esther Ballin fra Vejle, , se V., h. 1. Nathan Joseph B., Literat, Kbhvn., William B., Malermester, Kbhvn., 1851 g. m. Emma Cohen fra Kbhvn., c Rachel B., Isaac B., Bogholder, Malmø, Mathilde B., Pianistinde, 1858, g. m. John Nathan, Christiania. 6. Henriette B., Bernhard B., Procurist, Hannah B., d. Samuel B., Handelsmand, Kbhvn., c g. ra. Betty Meyer fra Vegesack (ved Bremen). 1. Rosette (Rachel) B., Isaac B., Commis, 1855 e. Meyer B., Incassator, Kbhvn., 1822.

6 5 f. Frederikke B., , g. m. I. A. t îu m p e r d, Translatør, Sproglærer, Malmø. 1. Franziska G., g. Amalie B., født i Rudkjøbing , g. m. Justitsraad I. C. J u u l, Kbhvn., Charles J., Ingeniørkaptain, c. 1850, g. m. Dagmar Bagger a. Frits J., 1879; ß. Vanda J., 1881; y. Gerda J., John J., Louis J., Læge, c Andreas J., Apotheker, Buenos Ayres, c Johannes J., Gross., c. 1855, g. m. Anna Halberg fra Kbhvn. 5. Anna J., c Frederikke J., c. 1859, g. m. Skibsconstructør og Maler B r a n d i i Risør. 7. Johanne J., c. 186 L g. m. Pastor N y b o rg i Herning. 8. Emma J*, c Axel X, c. 1868, Bankassistent. h. Rosa B., c i. Sophus B., Gross., Kbhvn., , g. m. Mariane Levin fra Kbhvn., Johanne B., Albert B., Procurist, Ivar B., stud. juris, 1865 II. Hanne P., , g. m. Josef B a llin, Lysestøber, Vejle, Kbhvn., a. Joel B., Kobberstikker, Vejle, Kbhvn., Paris, London, 1822, g. ra. Helene Levin fra Nakskov, Adrienne, Azur, Gross., Paris, 1855, g. m. Palmyre Franck fra Paris, c b. Esther B., 1823, g. m. Joachim B erendsen, se I. c. 1 8, se L, c., 1 8. c. Therese B, c. 1826, g. m. Mose (Moritz) L e v in, Billedhugger og Stiiccatør, Kbhvn., c Mariane L., 1858, g. m. Wilhelm B u d tz, Ingeniør, Kbhvn., Ajaccio, Susanne L., 1860, g. ra. Georg S tæ ltr, Assistent, Gross., Kbhvn., Johanne L., c Anna L., c d. Mathilde B., c [II. Wulf P., Forsanger, Kbhvn., London, c , g. m. Rachel Barnard fra Portsmouth, 18 a. Adelaide P., c. 1839, g. m. Josef L evy, Kbm., Kbhvn., William L., Bogbinder, c. 1860, g. ro. Camilla Stenser fra Kbhvn., 18 a. Ellen L., c ; ß. Max L., c Philip L., c. 1863, Amerika. 3. Sophie L., c. 1864, forl. m. Henrik L y n g e, Kbhvn. 4. Mathias L., c Nathalius L., c Mary L., c. 1872

7 6 7. Alexander L., c Bertram L., c b. Philip P., 1841, Sydamerika, g. m. Henriette Bendham. 1. Leah R, Louis P., Miriam P., Henry P., Blanche R, Iwan P., Florence P., 1883 c. Zerline P., 1849, g. m. Louis Groedel, Tydskland. 1. Jeanette G., William G., Clara G., Maximilian G., Esther G., 1877 IV. Lene P., c c V. Beer P., Coutoirist, Kbhvn., c c VI. Marthe P., c M 2. H oses M elchior, Kbm., Hamburg, Kbhvn., 1735 c. 1819, g. m. Sipper Rosbach. A. Marcus M., Kbm., Kbhvn., , g. m. Pesche (Pauline) Jacobsen, c Sophie M., , g. m. Aron Jacobsen, Sadelmager, Kbm. i Næstved, Glashdler. i Kbhvn., , se B, VII. II. Ekibe M., Gross., , g. m. I) Sine Simon Nathan fra Kbhvn., ; II) Betty (Spring) Cohen fra Kbhvn., III. Nathan M., Silke- og Klædekræmmersvend, IV. Hanne M., V. Cille M., VI. Juda (Julius) M., Skomager, V II. Henriette M, V III. Esther M., 1805 c B. Pesche (Pauline) M., 17 18, g. ra. Juda Jacobsen, Kbm., Kbhvn., I. Jacob J., Kbm., Kbhvn., , g. m. Frederikke Jacobsen fra Kbhvn., a. Julius J., stud. philol., Kbhvn., b. David J., Kunstmaler, Kbhvn., c. Edvard (Ekibe) J., Hdlsfuldmægtig, Kbhvn., 1828, g. m. I) Caroline Amalie Adler fra Kbhvn., c , II) Frederikke Adler, c ad I) 1. Julius David, Fernanda, II. Marcus J., Glashandler, Kbhvn., , g. m. Hanne (Rose?) Goldschmidt fra Kbhvn., a. Julius (Juda) J., Fotograf, Gross., Kbhvn., 1828, g. m. Ellen Brunsgaard fra Flensborg, c b. Rose J., 1830, g. m. Sally H e n r i q u e s 9 Antiqvitetshandler, Kbhvn., se N, III. 1. Jorikka H., 1858.

8 7 IIL Nathan J., Kbm., Næstved, , g. m. Golde Gedalia fra Kbhvn., IV. Sophie J., , g. m. Abraham ü ro tts c h a lk, Kbm., Næstved, c a. Bella G., c. 1834, Detailhdl., Kbhvn. b. Pauline G., c. 1836, do. do. V. Gerson J., Skræder, Kbhvn., VI. Ekibe J., Kbm., Kbhvn., Odense, , g. m. Serine Abraham fra Odense, a. Sophie J., c b. Julie J., Kniplingshdl., Kbhvn., c c. Frederikke J., c d. Alfred J., Aarhus, Kbhvn., Urtekr., Hdlsfuldm., e. Mathilde J., f. Pauline J., Kniplingshdl., Kbhvn., g. Jacob J., Læge, Hals (Nørrejylland), c. 1849, g. m. Caroline Andersen fra Hais, c Edvard J., Ellen J., h. Rosalie J., V IL Aron J., Sadelm., Kbm., Næstved, Kbhvn., , g. m. Sofie Melchior, se A, I. V III. Pauline J., , g. m. Bebrend H e c k s c h e r, Kbm., Kbhvn., , (tid. ligere gift med Lea Melchior, se O.). a. Julius (Juda) H., Assuranceagent og Vaskeriejer, K bhvn, 1826, g. m. I) Caroline Dehn fra Kbhvn., , II) Søsteren Clara Dehn, ad I) 1. Oscar H., stud. med., Leopold H., cand. polyt., Frederik H., Hdlscommis, Carl Benjamin H., Hdlscommis, ad II) 5. Poul H., Henriette H., b. Jette H., 1827, g. m. Koppel M ichelsen, Kbm., Hamburg, Iwan M., Procurist, Hamb., Axel M., Hdlscommis, Hamb., Rosine M., c. Edvard (Ekibe) H., Bankdirektør, Stockholm, 1831, g. m. Sofie Rubenson fra Stockholm, d. Samson H., Malermester, Kbhvn., C. Celle M,, 17 c. 1820, g.m. Itzig (Isaac) Tiktin A b ra h a m so n * Kbm., Kbhvn., 17 18, (hans andet Ægteskab; af 1ste Ægteskab 1 Søn, gift med Hindsche Melchior, se I). I. Fromme A. (Frommet), , g. m. Moses Seligmann T r i e r, Kbm., Kbhvn., a. Sophie T., , g. m. Seligmann Meyer T r i e r, Prof., Dr. med., Etatsraad, Kbhvn., Frederik Jacob T., Prof., Dr. med., Overlæge, Kbhvn., 1831, g. m. Sophie Ballin, 1840, se F, IV, b. a. Viggo Peter, stud. mag., 1862 ; ß. Ingeborg, 1868 ; y. Olaf Knud, 1869 ; 5. Carl Aage, 1871 ; e. Harald Oscar, 1873 ; C. Thorvald Georg, 1875 ; t). Svend, Julius Ludvig T., Lærer, Kbhvn., 1837.

9 8 b. Isaac T., Læge, Altona, 1802, g. m. Charlotte v. Wyllich fra Kbhvn. 1. Napoleon T., Læge, Altona, Elise T., , g. m. Fritz K ä s tn e r, Dr. med., Altona, c a Anna K c. Fylla T., 1807, g. m. Seligmann Leviu T rie r, , se L., II. d. AdolfT.,Læge, Hamburg, Kbhvn., 1809, gm. Jette Trier fra Kbhvn., Maria T., Theodor T., Gross., 1847, g. ra. Johanne Ahronheim fra Kbhvn., a. Ellen T., 1878 e. Salomon T., Gärtner, Kbhvn, 1811, g. m. Emilie Trier fra Kbhvn., 1818 II. Samuel A, Kbm., Kbhvn., , g. m. Marthe Cohen fra Kbhvn., D. Nathan M., Lottericollectør, Yexelerer, Maul, Kbhvn., , g. m. Bella Regina Glückstadt fra Kbhvn., I. Marcus M., Papirhandler, Kbhvn., II. Gerson M., do. do III. Rachel Regine M., 1805, g.m. Benjamin L ø b e lto n fra Ustrowo i Preussen, Tobaksspinder i Kbhvn., IV. Marthe M., sindssyg, E. Mincka M., sindssyg, død ugift. F. Susanne (Siesche) M. c. 1807, g.m. I) Jacob B a llin, Kbm. Kbhvn., c c. 1805; II) Joel Leidesdorff N a th a n s o n, Kbm., Altona, c c ad I) I. Sophie B., , g. m. Salomon Meyer T rie r, Ass. pharm., Kbhvn., 1804 a. Susanne T., f. i Nysted 1828, g. m. sin Farbroder Moritz Meyer T r ie r, Dr. med. Kbhvn., Sophus-Emil T., Student, 1867 b. Jacob Frederik T., Apotheker, f. i Nysted, Lyngby, Kbhvn., 1829, g. m. I) Mathilde Goldschmidt fra Kbhyu., ; II) Mariane Koppel fra Fredericia, 1840 ad I) 1. Emma T., Sophus T., Cand. phil., 1860 ad II) 3. Sophie T., Mathilde T., Isidor Ferdinand T., 1871 c. Fanny T., f. i Lyngby, 1831 II. Ludvig B., Hdlsagent, Kbhvn., III. Marcus B.. Garver rester, Kbhvn., , g. m. Sara Cohen fra Kbhvn, a. Susanne B., 1831, g. m. Isaac B. S a lo m o n, Tapetserer, Kbhvn., , (tidligere gift, hvorat 5 Sønner) b. Jacob Ludvig B., Garvermester, Kbhvn., 1833, g. m. I) Sophie Goldschmidt fra Kbhvn., c ; II) Ida Levy fra Randers, c c. Isidor Hendrik B., Fabrikejer, Kbhvn., , g. m. Ida Levy fra Horsens, Mögens Hendrik B., 1871 IV. Samuel B., Prof., Dr. med., Kbhvn, , g. m. Dorothea Trier fra Kbhvn.? 1806, se L., V. a. Louise Susanne B., 1837

10 9 b. Sophie B., 1840, g. m. Frederik Jacob T r ie r, Overlæge, Kbbvn., se C, I, a, , se C, I, a, 1, a /). ad II) Y. Bella N., 1807 c. 1867, g. m. Harry R ee, Kbm., Hamburg, c a. Isidor R., Kbm., Bradford, c. 1831, g. rn. I) Meta Ree fra Hamburg, c c. 1870; II) Thekla Keck fra Wiesbaden, c. c ad I) 1. Alfred R., 1864 ; 2. Harriet R., 1867 ; 3. Isabella R., c b. Susanne R., 1838, g. m. Adolph L e e rs, Dr. med., Emden, c c. Helene R., 1839, g. m. Martin R ee, Kbm., Paris, c c d. Ludvig R., Kbm., Rio Janeiro, , g.m. Lea Herzfeld fra Brunsvig, c HedvigR., c ; 2. Otto R., c. 1878; 3. Robert R., 1879 ; 4. Hugo R., c e. Vilhelm R., Kbm., Hamburg, 1842, g. m. Alice Røver fra Hamb., Emmy R., 1879 f. Martin R., Kbm., Paris, Rio Janeiro, 1843 g. Bertha R., 1844, g. m. Eduard L e e rs, Kbm., Hamburg, c Oskar L., 1867 ; 2. Gustav L., 1871 ; 3. Edmund L., Arthur L., 1875 G. Salme M., død ugift. H. Gerson M., Gross., Kbhvn., , g.m. I) Hanne Jacob fra Kbhvn., 17 c. 1805; II) Birgitte (Jette) Israel fra Kbhvn., ad I) I. Jacob M., Gross., Kbhvn., , g.m. I) Heuriette David, , se K. I. ; II) Emilie Henriques fra Kbhvn., II. Marcus M., Gross., Kbhvn., , g.m. Pauline Levy fra Kbhvn., c III. Rose M., , g. m. Jokel Simon J a k o b, cand. jur., Bogholder, Kbhvn., a. Hanne J., 18, g. m. Magnus Oscar M ø lle r s tr ø m, Assistent, Skakspiller, b. Jakob, Dreier, Kbm., Australien, 1827 c. Moses J., Uhrmager, Kbhvn., 1828 d. Mathilde Pauline J., 1829 e. Rose J., V# Dorothea M., , g.m. Pinnes l< ev iso n, Gross., Kbhvn., (senere gift 2 Gange) ad II) V. Sophie M., , g. m. I) Meyer A b r a h a m s o n, Overretsprokurator, Kbhvn., ; II) Alfred Jacob M e y e r, Gross., Kbhvn., ad I) a. Arnold (Abraham Meyer) A., Kbm., London, 1830, g. m. Flora de Jongh fra Holland, c BerthaA., 1864 ; 2. Charlotte A., c ; 3. Harriet A, c.1867 ; 4. Martin A., c ; 5. Mary A., 1873 ; 6. Florence A., 1877 ad II) : b. Hanne M., 1835, g. m. Theodor M a n n h e im e r, Bankdirektør, Gøteborg, c William M.,

11 VI Agnes M., 861, g. ra. Erik Pliillpson, Kbm., Gøteborg. a. Gøsta P. (Son), Otto M., c Herman M», Carl Henrik M., 1868 c. Galathea M., 1837, g. m. Salomon H e rtz, Gross., Kbhvn., Carl Henrik H., 1859, forl. m. Ellen Bendix fra Kbhvn. 2. Harriet H, 1860, g. m. Adolf Hertz, Kbm., Kbhvn., 1851 a. Erik H., Georg Emil H., Waldemar H., Axel H d. Martin Alfred M., Overretssagf., Kbhvn., 1839, g. m. Mariane Rosalie Louise Friedlænder fra Kbhvn., Oscar Jacob M., ; 2. Betzy M., 1869 ; 3. Ida M., 1871 ; 4. Poul M., ; 5. Alfred M., ; 6. Sofie M., 1879 e. Charlotte M., 1840 f. Sally M., Gross, Kbhvn., 1841, g. m. Betzy Dorthea Susanne Friedländer fra Kbhvn., , Ellen M., ; 2. Albert M.,.876 ; 3. Einar M., c g. Louis M., Gross, Kbhvn., 1843, g. m. Thea Marie Johanne Friedläuder fra Kbhvn, Albert Jacob M., 1868 ; 2. Viggo M., 1869 ; 3. Ernst Sally M., ; 4. Anna M, 1870 ; 5. Emma M., 1872 ; 6. Holger M., 1873 ; 7. Otto M-, 1874 ; 8. Vilhelm M., 1878 ; 9. Jutta M., c ; 10. Olga M., c ; 11. Emilie M., h. Herman M., Kbm., Aarhus, Vexelerer, Kbhvn., 1844, g. m. Minna (Mine) Fraenckel, 1849, se N, V, d. 1. Adolf M., 1871 ; 2. William M., c ; 3. Elisabeth M., 1877 ; 4. Magda M., 1879 ; 5. Agnete M., 1882 i. Dina M., 1846, g. m. Martin Meyer H ertz, Mægler, Kbhvn., Marie H., 1867 ; 2. Gerda H., 1869 ; 3. Alfred Abraham H., 1871 k. Henriette M., 1851, g. m. Ernst M agnus, Gross, Gøteborg, c Lisa M., 1876 ; 2. Emma M., 1877 ; 3. Gothilde M.f c Erik M., 1884 Augusta M., , g. m. Isaac van Deen (Abrahamson) fra Burg-Steinfurth, Prof. med. i Groeningen, a. Galathea van D., 1836, g. m. H. v. Herwerden, Prof., Utrecht, Claudius H., 1866 ; 2. Charlotte H., 1868 ; 3. Mariane H., 1874 b. Charlotte Johanne Cecilie van D., c , g. m. Israel Berendt Melchior, se X V I. 1 Birgitte M., 1858, g. m. Jacob Salom on, Gross., Kbhvn. c Augusta M., 1859, g. m. Holger Fredericia, Gross., Kbhvn. 3. Otto Albert M., Sally Gerson M., 1865 c. Hanne van D., 1843

12 11 V IL Nathan M., Prof. med., Kbhvn f , g. m. I) Thea Bloch fra Kbhvn., ; II) Sophie Bloch fra Kbhvn., 1824 ad I): a. Sofie Susanne M., 1842 b. Theodor Emanuel»Jacob M., Overretssagf., Kbhvn., ad II): c. GTerson Valdemar M., Gross., Kbhvn., 1847 d. August (Gustav) William Carl M., 1858 e. Victor Lion M., 1860 V III. Henriette M., 1813 IX Sally M., Kbm., Hamburg, , g. m. Emilie Levinsohn fra Hamb., a. Moritz M., Kbm., Hamb., 1839, g. m. Emilie Ree, Sally George M., 1870 ; 2. Carl»Joseph M., 1871 ; 3. Clara Emilie M., 1874 b. Cäcilie M., c. 1841, g. m. Johannes A. R o b in o w, Kbm., Hamb., Siegmund R., Paul R., Richard R., Emil R., Gustav R., Emilie R., 1880 c. Charlotte M., 1843, g. m. George C. R a pli a el. Bankier, London, Gertrude R, 1864, g. m. M. A. S p ie lm a n iv, Fondsmægler, London. 2. William R., Clara R., Eleanor R., Frederik R., Mary R., Richard R, Oscar R., Emilie R., Ethel Maud R., 1882 d. Ida M., 1846, g. m. Carl A rn d t, Dommer, Hamb., Emilie A., 1869 ; 2. Otto A., 1870 ; 3. Frantz A., 1872 e. Louise M., 1848, g. m. Julius H e y m a n n, Advokat, Altona, Thea H., 1870 ; 2. Richard H., 1871 ; 3. Georg H., 1876 ; 4. Ernil H., 1878 ; 5. Oscar H., 1880 f.. Thea M., 1848, g. m. Richard C o lin h e im, Forretningsfører hos Krupp i Essen, Walter C., 1880 ; 2. Berthold C., X. Moritz M., Gross, Etatsraad, Kbhvn., , g. m. Dorothea Henriques, 1823, se N, V III. a.»johanne M., 1848, g. m. Israel Berendt M elch io r, se XVI. 1. Poul Charles Bernhard M., 1868 ; 2. Charlotte Johanne, Cecilie M., 1871 ; 3. Emilie M., 1875 ; 4. Helga M., c b. Louise M., 1849 c. Harriet M., 1851 d. Anna Alvilda M.,

13 12 e. Carl Henriques M., Gross., Kbhvn., 1855 f. Emil William Moritz M., Student, Kbhvn., g. Thea Joricha Birgitte M., X I. Galathea M., 1818, g. m. Levi N. Marcus, Læge, Altona, a Harry M., Speditør, Hamb., , g. m. Adele Hertz, Anthonie M., 1876 b. Gerson M., Kbm., Ægypten, 1846, g. m. Emma Padova, Louis Harry M., 1880 c. Hanne M., c. 1847, g. m. Siegfried Schwab, Kbm., Hamb., Poul S.; ; 2. Otto S., 1872 ; 3. Charlotte S., 1874 d. Anton M., Kbm., Ægypten, c e. Vilhelmine M., c. 1851, g. m. Emil Oppenheim. Kbm., Hamb., c f. Emil M., Tobakhdl., Hamb., c. 1854, g. m. Bertha Wulff, 1860 g. Birgitte M., Hamb., 1858 X II. Cille (Cecilie) M., 1819, g. m. Ludvig Meyer Trier, Manufhdl., Kbhvn., a. Johannes Meyer T., Læge, Kbhvn., 1849 b. Gerson Georg T., Philolog, Kemiker, Kbhvn., 1851 c. Theodor Siegfried T., Yexelerer, Kbhvn., 1853 d. Louis Jacob T, Yexelerer, Kbhvn., 1855 g. m. Betzy Friedlænder fra Kbhvn. 1..., 1884 X III. Hanne M., , g. m. Bernhard Abraham Dehn, (Abrahamson) fra Burg-Steinfurth, Kbm., Hamburg, a. Arnold D., Kbm.,Man ehester, 1839, g. m. Sofie Pauline Levy fra Kbhvn., 1839, se Nr. 4, A, I, a. 1. Hannah D., 1865 ; 2. Bernard D., 1866 ; 3. Willy I)., 1867 ; 4. Charlotte D., ; 5. Herbert D., ; 6. Oscar D., 1877 b. Max D., Dr. med., Hamb., 1841, g. m. Bertha Raff, c Rudolph D., 1874 ; 2. Elisabeth D., c ; 3. Hedwig D., c ; 4. MaxD., 1878 ; 5. Marie D., 1880 ; 6. Bertha D., ; 7. Carl D., 1883 c. Hanne D., 1843, g. m. Gustav Cohen, Kbm., Manchester, Hamb., c Anna C., c ; 2. Ella C., c ; 3. Marie C., c ; 4. Ada C., 1875 X IV. Sara M., , g. m. Sally Fraenckel, Tapetfabr., Kbhvn, c a. Elisa Johanne F., 1852, g, m. Bertel David A dler, cand. jur., Gross., Kbhvn., Ada Sara A., 1878 ; 2. David Bertel A., 1879 ; 3. Rigmor A., 1880 ; 4. Paul Martin A., 1882 ; 5. Nelly A., 1884 b. Adolf Gerson F., Tapetfabr., Kbhvn., 1855, g. m. Bertha Nathanson fra Kbhvn. c. Birgitte F., 1856, g. m. Ruben H enriques, Gross., Kbhvn., 1849, se N. IV, a. 1. Arthur H., ; 2. Clara H., ; 3. Poul H., d. Augusta F., 1858 XV. Moses M., Gross., Kbhvn., 1825 XVI. Israel Berendt M., cand. polyt., Fabrikejer, Kbhvn., Kjøge, 1827, g. m. I) Charlotte van Deen, se V I, b ; II) Johanne Melchior, se X, a. a h, se VI, b, 1 4 o g X, a, 1 4.

14 13 J. Hindsche M. (Henriette), , g. m. Joseph (Tiktin) Isac A b r a h a m s o n, Hosekræmmer, K bh vu., , se C. I. Espérance A., , g. m. Isak Marcus K oppel, Skomager, Kbhvn., a. Edel K., 1824, g. m. Hartvig W a r b ü r g, Kbm. fra Assens, Kbhvn., Thyra Camillas W., Skolebestyrerinde, Nykiøbing p. F., Ida Henriette W., Einar Gustav W., Agent, Kbhvn., Just Oscar W., Vexellerer, Kbhvn., 1855 g. m. Harriet Ree fra Kbhvn., c Fernanda Louise W., 1858, g. m. Victor W a rb u rg «, Agent, Kbhvn. c Julie Helene W., 1861 b. Henriette K., , g. m. Gerhard W itte n d o r f, Stationsforvalter, Vraa (Vendsyssel), Marie W., c c. Sophie K., 1833, g. m. Vilhelm (Wulf) W a rb u rg, Gross., Assens, Holbæk, Kbhvn., Stockholm, c * 1. Iwan Julius W., Harriet Frederikke W., 1863, g. m. Charles B ä c h s h o f t, Forretningsfører, Malmø. 3. Agnes Louise W., 1864 d. Hanne K., 1836, g. m. Frederik M. K o p p e l, fra Assens, Agent, Kbhvn., c Valdemar K., 1866 ; 2. Oscar Frederik K., 1867 ; 3. Holger August K., 1871 e. Fanny Josepha K., II. Isaac (Isacsen) A., Hattemager, Paris, 1801, g. m. Julie Meyer. a. Emma A., 18, g. m. N a th a n * III. Marcus A., Skræder, Kbhvn., K. Särcbe (Sarine) M., , g. m. Lazarus D a v id, Gross., Kbhvn., 'I. Henriette D., , g. tri. Jacob M e lc h io r, se H, I. II. Sophie D., III. Betty D., , g. m. Salomon Levin T r i e r, Bogtrykker, Kbhvn., , se L,«VI. IV. JacobiD., Gross, Kbhvn., , g. m. Susanne Espérance Cohen fra Groeningen, c a. Serine Johanne D., 1850, g. m. Benedikt Frederik S a lo m o n, Højesteretssagfører, Kbhvn., Johanne S., 1877 b. Lauritz Marcus D., Gross., Kbhvn., 1851 c. Axel Jacob D., Agent, Kbhvn., 1852 d. Anna Charlotte D., 1854 V. Cille (Cecilie) D., , g. m. Jacob Meyer T r ie r, Urtekr., Kbhvn., a. Sarine Sophie T., 1847 b. Martin Louis T., Læge, Kbhvn., 1850 c. Marcus Henric T., Tobakshdl., Kbhvn., 1851 d. Lauritz Julius T., Urtekr., Kbhvn., 1856 L. Jachet (Jacobine) M., , g. m. Levin (Leb) T r ie r, Kbm., Kbhvn.,

15 14 I. Sophie T., II. Seligmann T., Gross, Kbhvn., , g. m. Fylla Trier, se C, I, c. III. Cille T., IV. Rachel T., V. Dorthea T., 1806, g. m. Samuel Jacob B allin, Prof. med., se F, IV. a b, se F, IV, a - b, VI. Salomon T., Bogtrykker, Kbhvn., , g. m. Betty David, se K, III. V II. Fylla T., 1809 V III. Birgitte T IX. Martin T., Gross., Kbhvn., 1815, g. m. Sophie Trier fra Kbhvn., 1816 X. Sally T., Læge, Kbhvn., 1816, g. m. Frederikke Heilbuth fra Kbhvn., 1836 M. Loser (Lazarus) M, Kbra, Kbhvn., , g. m. Røsche Lazarus fra Kbhvn, I. Jacob M., Broderihdl., Kbhvn., , g. m. Rose Lazarus fra Kbhvn., 1813 a. Moritz M., Vexelerer, Kbhvn., 1841, g. m. Clara Israel fra Kbhvn., 1852, se Nr. 6, A, IX, c. 1. Bertha M., 1875 ; 2. Jacob M., 1879 ; 3. Ernst M., Emilie M., 1882 ; 5. William M., 1884 ^ b. Adolf M., Manufakturhdl., Kbhvn., 1844, g. m. Louise Augusta Meyer fra Kbhvn., Dina Rosalie M., 1870 ; 2. Laurits M., 1871 ; 3. Jacob Herman M., 1873 ; Rose Frederikke M., 1880 c. Sophie M., 1847, g m. Benny Schottländer, Vexelmægler, Kbhvn., clcu fø*- t c(, 1- Carl S., 1871 ; 2. Louis Frederik S., 1877 II. Sophie M., / g? 3 ^ III. Ludvig M., Manufakturhdl., Kbhvn., 1812, g. m. Frederikke Lazarus fra Kbhvn., IV. Markus M., Vexelmægler, Kbhvn., 1816, g. m. Sara Lazarus fra Kbhvn, 1815 a. Sophie M., b. Jette Henriette M., 1848, g. m Zacharias I^elirburger fra Buttenwifwm (Bayern), Grosserer, Kbhvn., i Madel Chaia (Mathilde) L., 1879 c. Regine M., 1850, g. m. Jacob Sen ften berger, Kbm., Hamburg, c øc&is S d. Galathea M., 1853 e. Mori tz M., Vexelerer, Kbhvn., 1854, g. m. Rebecca Stern fra Hamburg, 1861 f. Arnold M., Vexelerer, Kbhvn., 1857, g. m. Josephine Levin fra Odense Salomon M., 1884 N. Jeruchim (Jorika) M., , g. m. Ruben H e n r i q n e s (»jun.«), Vexelerer, Kbhvn., ; (tidligere gift, hvoraf 5 Børn). I. Sophie H, 1812, g. m Heimann (Hermann) Israel D rucker fra Hamburg, Gross., Kbhvn, c ; (tidligere gift, hvoraf en Datter). a. Robert D., Gross., Kbhvn., 1853, g. m. Pauline Jacobsen fra Kbhvn., c Holger Johan, 1883 b. Betty D., 1854, g. m. Carl Johan Warbnrg, Gøteborg, Docent i Upsala, c. 1852

16 15 II. Benny H., Antiqvitetshdl., Kbhvn., III. Sally H., Kunstmaler, Antiqvitetshdl., Kbhvn., c. 1815, g. m. Hose Jacobsen, 1830? se B, II, b. a> se B, II, b, 1. IV. Moritz (Moses) H., Gross., Kbhvn., 1817, g. m. Jeanna Fürstenberg fra Gøteborg, 1824 a. Ruben Carl H., Gross., Kbhvn., 1849, g. m. Birgitte Fraenckel, se H, X IY, c. 1 3, se H, X IY, c, 1 3. b. Axel Otto H., Bogtrykker, Journalist, Kbhvn., 1851, g. m. Frederikke Meyer fra Kbhvn., Henny, 1882 c. Ernst Benny H., Kunsthdl., Kbhvn., 1854, g. m. Elna Aagaard fra Kbhvn., Frans, 1882 V. Esther H., 1819, g. m. Adolf Aron Fraenckel, Tapetfabr., Kbhvn., a. Emma F., 1845, g. m. Julius Ludvig Fridericla, Agent, Kbhvn., Ida F., 1867 ; 2. Mariane F., 1870 ; 3. Louis F b. Sophie Natalie F., 1846, g. m. Frederik Adolf Trier, Gross., Kbhvn., Adolf T., ; 2. Agnes T., 1872 ; 3. Olga T., 1873 ; 4. Ebba T., 1878 c. Robert F., Tapetfabr., Kbhvn., 1848, g. m. Julie Galathea Levin fra Kbhvn., Ausa F., 1881 ; 2. Elna F., 1883 d. Minna (Mine) F., 1849, g. m. Herman Meyer, 1844, se H, V, h. 1-4, se H, Y, h, 1-4. VI. Nathan H., Kunstmaler, Kbhvn., V II. Samuel H., Kunstmaler, Fabrikbestyrer, Kbhvn., 1821 V III. Dorothea H., 1823, g. m. Moritz Melchior, , se H, X. a g, se H, X, a g. IX. Aron H, Vexelerer, Kbhvn., 1824, g. m. Fanny Fürstenberg fra Gøteborg, 1829 a. Otto Ruben H., Vexelmægler, Kbhvn., 1856, g. m. Elisa Bendix fra Kbhvn., 1861 h. Ellen Pauline H., 1857, g. m. Cari S a lo m o n s e n, Dr. med., Kbhvn., Ellen Margrethe S., 1881 ; 2. Carl Erik S., 1883 ; 3. Knud Einar S., 1883 c. Gustav Aron* H., Hdlscontoirist, Kbhv., 1859 d. Albert Ludvig H., Landmand, 1861 e. Valdemar H., stud. med., Kbhvn., 1864 f. Alida, 1866 X. Martin H., Vexelmægler, Kbhvn., c. 1826, g. m. Therese Abrahamson fra Rødby, c a. Anna H., 1855 b. Fernanda H., Pianistinde, 1857 c. Robert Martin H., Componist, 1858 d. Edmond Simon H., Hdlscontoirist, 1860 e. Marie (Marry) H., 1866

17 X I. Simon H., Kbm., Hamburg, 1828, g. m. Emma Meyerson fra Stockholm, 1838 a. Robert H., Dr. pbil,, c b. William H., Kbm., c c. Agnes H., 1861 O. Lea M., c , g. m. Beer (Berendt) H e c k s c h e r, Kbm., Kbbvn., (senere gift med Pauline Jacobsen, se B, V III). I. Ludvig H., Overretsprokurator, Kbbvn., , g. m. Jette Michelsen fra Nyborg, 1824 a. Rosine Birgitte H., 1856 b. Albert Gottlieb H., Overretssagfører, Kbbvn., 1857 c. Ivar Leopold H., cand. math., Kbbvn., 1861 II. Marcus H., Kbm., Aalborg, Vexelmægler, Kbbvn., 1814, g. m.( I) Bertha Lipmann fra Altona, c , II) Frederikke Michelsen fra Nyborg, 1829 ad I) a. Isidor H., cand, jur., Kbhvn., Banksekretær, Stockholm, 1848, g. ra. Rosa Meyer fra Stockholm, Eli Philip H., 1879 ; 2. Ella Bertha Amalia H., 1882 ad II) b. Louise Rosine Pauline H., 1869 III. Lorentz H., Kbm., Aalborg, Kbhvn., 1816, g. m. Adelheid Koppel fra Aalborg, 1823 a. Thalia H., 1854, g. m. Moritz R u b e n s o n 9 Dr. phil. & cand. juris, Stockholm, 1834 b. William H., Vexelmægler, Kbhvn., 1855 c. Haune H., 1856, g. m. Isidor L e v iso n, Papirhdl., Kbhvn., 1853 d. Emma H., , g. m.. Philip Z a d ig, Sæbefabr., Malmø, Gustav Z., 1879 ; 2. Viggo Z., 1880 ; 3. Adolf Ludvig Z., ; 4. M 3. Sam son M elchior, Kbm., Kbhvn., c , g. m. A. Lea (?) M., 17 18, g. ra. Heymann Gerson, Stadsmægler, Kbhvn., , (senere gift igjén med Emilie Nathan David, , hvoraf 2 Børn). I. Georg G., Hofraad, Kbhvn., , g. ra. Adelaide Nathan David fra Kbhvn., , (senere gift igjen). II. Rose G., , g. m. Hirsch I. Croldschmidt, Gross., Kbhvn., Æ 4. W ulf Melchior, Kbm., Kbhvn., 17 18, g. m. Esther A. Celle (Cecilie) M., , g. m. Samuel Nathan IiCvy, Kbm., Kbhvn., I. W ulf Samuel L., Gross., Kbhvn., , g. m. Vilhelmine Ruben fra Kbhvn., a. Sophie Pauline L., 1839, g. m. Arnold Dehn, Manchester, 1839, se Nr. 2, H, X III, a. 1 6, se Nf*. 2, H, X III, a, 1 6.

18 17 b. David Emil L., Bankier, Paris, 1841, g. m. Olemcniine Theresa Gavaron fra England, William Theodor L., 1866 ; 2. René Laurent L., 1867 ; 3. Louisa Clementina L., 1869 c. Arnold L., Bogtrykker, Kbhvn., 1843 c d. Julie L., 1846, g. m. Harald Bendix Cohn, Gross., Kbhvn., Bertel C., 1878 ; 2. Asta C., 1879 ; 3. Poul C., 1880 ; 4. Ingrid C., 1881 ; 5. Erik C., 1882 II. Bella Nanna L., 1815, g. m. Moritz Meyer I^evy (hendes Fætter), Juveler, Kbhvn., c a. Emilie Pauline L., 1837 c b. Sofie Frederikke L., 1840 III. Bagge (Baruch) L., Prof, pharm., Paris, Bogota, 1817 c B. Meyer M., Kbm., Kbhvn., , g. m. Else (Edel, Edeline) Nyborg (eller Marcus) ^ I. Cecilie M., c II. Fylla M c III. Wilhelm (Wulf) M., Tapethdl., Kbhvn., , g. m. Rose Goldschmidt fra Kbhvn, c a. Adolf Meyer Vilhelm M., Gross., Kbhvn., 1853, g. m. Jeanette Levy fra Horsens ; IV. Marcus M., Typograph, Kbhvn., V. Joseph M., Kaabe- og Kjolehdl., Kbhvn., 1818, g. m.riane Ma Goldschmidt fra Kbhvn., c a. Emmy Josephine M., 1855 b. Martin M., Hdlsrejsende, Kbhvn., 1859 c. Max (Moritz) M., stud. med, Kbhvn., 1862 d. Rositta Josepha M., 1865 VI. Nanna M., V II. Martin (Mencke) M., Kasserer, Kbhvn., 1823 V III. Ester M., 1826 IX. Rose M., M 5. Sara M elchior (»Mimle Särche«)? c c. 1839, g. m. M encke. Jfâ 6. Sipper (Sofie) Melchior, 17 c. 1800, g. m. Josef Israel, Güstrow (Mecklenburg), 17 c A. Esaias I., Kbm., Güstrow, Kbhvn., , g. m. Louise (Vogel) Wolff fra Fredericia, (født i Kbhvn), I. Sofie I., 1805, g. m. Emanuel Hertz, Garvermester, Kbhvn., c a. Harald H., 1836, (forsvunden).

19 II. 18 b. Vilhelm H., Husmægler, Kbhvn., 1837, g. m. Helene Friedmann fra Hamburg, Edmund Emanuel H., ; 2. Julius Peter H., 1875 ; 3. Oskar Josef Abraham H., 1876 ; 4. Arthur H., 1880 ; 5. Alice Lovise Amalie, 1881 Mariane (Marie) L, 1807, g. m. Emanuel Levin Meyer, Kbm., Güstrow, Kbhvn., TII. Hanne I., c , g. m. Isaac Moses Lipmann Bernburg, Gross., Kbhvn., a. Betty B., , g. m. Simon Sander fra Simmershausen (ved Hildburghausen), Gross., Kbhvn., Lydia S., Martin S., cand. juris. Kbhvn., Ludvig S., Grosserer, Kbhvn., Franciska Josephine S., 1861, g. m. Adolf Marius Hansen, Dr. phil., Kbhvn., 1850 b. Zerline (Sarline) B., 1835, g. m. Samuel Magnus, Kbm., Königsberg, Betty M., 1862, g. ra. Arthur Oulmann, Kbm., Neapel, Iska M., Rosa M, Gustav M., W alter M., Hanne M, 1872 c. Julius Isaac Lipman B., Gross., Kbhvn., 1840, g. ra. Harriet Levy fra Hamburg, c Frits B., 1875 ; 2. Hanne B., ; 3. Serline B., 1877 ; 4. Anna B., 1879 ; 5. Karl Julius B., 1880; 6. Karen Ellen B., ; 7. Poul Otto B.r 1883 IV. Cecilie (Selche) I, c , g. m. Josef Salomon IiOria, Guldtrækker, Kbhvn., a. Sally L., Kbm., Kbhvn., Hamburg, 1836, g. m. Henriette Spiro fra Hamb., Olga L., c ; 2. b. Rosalie L., c. 1840, g. m. Moritz S trelitz, Frisør, Hamb., c Dagmar S, 1865 ; 2. Iwan S., 1866 ; 3. James S., c ; 4. Harriet S., c ; 5. Louise S., c ; 6. Olga S., c ; 7. Zerline S., c ; 8. Georg S., c V. Gelche Birgitte I., c. 1813, g. m. Josef Philip Hartvig, Silke- og Klædehandler, Kbhvn., VI. Jeremias (Jan) I., Lærer, Hamburg, 1815, g. m. Hanne Behrend fra Waren (Mecklenburg), c a. Sophie I., 1850, g. m. Samson Meyer, Kbm., Hamb., 1840, se D, I, b. 1. Carl M., ; 2. Lisbeth M., b. Josef I, VII. Sara I., 1817, g. m. Jeremias Josef Marcus, Kbm., Güstrow, , se D III. a. Birgitte (Gite) M., 1841, g. m. Edvard Behrend, Varemægler, Hamb., c

20 19 b. Moritz M., Kbra., Hamb., , g. m. Egla Heimanu fra Lügde (ved Pyrmont), Matbilde M., c. Semmy M., Kbm., Güstrow, 1847, g. m. Sara Mendel fra Hamb., c Ella M., c ; 2. James M., c ; 3 Rosalie M., c d. Emil M., Kbm., Güstrow, 1848 e. Ernestine M., 1849, g. m. Meyer Stern, Cigarfabr., Hamb., c Bela S., 1869 : 2. Josef S., 1871 ; 3. Gerson S., 1873 f. Esaias M., Manufacturhdl., Harburg, c. 1854, g. m. Emma Daltrop, c. 1863, se D, IL, B, John M., 1883 g. Hugo M., Agent, Hamb., c V III. Josef Hirsch I., Læge, Kbhvn., , g. m. Caroline Heilbut fra Hamb., 1830 a. Sophie I., 1856 b. Iwan I., Hdlscontoirist, Kbhvn., 1858 c. Edmund I., do. do d. Harry I., do. do IX. Wulf I., Gross., Kbhvn., , g. m. Adelina Rosenthal fra Waren (Mecklenburg), c a. Siegfried I., Gartner, Kbhvn., 1850 b. Esaias Emil T., Dr. med., Kbhvn.n 1851, g. m. Tertia Kjerulf fra Slagelse, c c. Clara Rosalie I., 1852, g. m. Moritz M elchior, 1841, se Nr. 2, M, I. a. 1 3, se Nr. 2, M, I, a, 1 3. d. Camilla Sara I., 1858 e. Lovise Josephine I., 1864 X. Ida I., c. 1823, g. m. Tobias Joseph Marcus, Bankier, Güstrow, c. 1816, se D, IV. a. Nanny (Nachma) M., 1843 c. 1870, g. m. Julius Pinens, Kbm., Schwerin, c b. Emil M., Bankier, Güstrow, 1846, g. m. Mariane Mendel fra Hamb., c Rosalie M., c ; 2. Max M., c ; 3 Louise (Frida) M., c ; 4. Nanny M., 1879 c. Julius M., Kbm., Krakow, c. 1850, g. m. Nanny Galietzien, c. 1848, se D, IT, d. d. Esaias M., stud. med., Berlin, c e. Johanne M., 1856, g. m. Emil Reichl, Dr. med. Carlsbad, c Betty R., c ; 2. Annie R., c f. Clara M., c. 1860, g. m. Robert Reichl, Dr. med., Marienbad, c Hildegard, 1882 g. Rosalia M., c. 1863, g. m. Albert E n g g el, Kbm., Bützow, c B. Cille I., 17 c. c. 1848, g. m.. Meyer, Laage (Mecklenburg), 17 c. c C. Jeremias I., Kbm., Kbhvn., c , g. m. Fylla (Ficke, Fogelcke) Nyborg (eller Marcus), I. Sophie I., 1806, g. m. Hertz (Hartvig) Philip H artvig, Urtekr., Kbhvn., c J8 a. Ferdinand H., Vexelerer, Kbhvn., 18 b. Rosalie H., 18 II. Nanna L, 1807

21 20 III. Hanne L, 1809 IV. Marcus L, Kbm., Kbhvn., c V. Cecilie I., c VI. Caroline I., c V IL Joseph I., Glarmester, Detailhdl., Hillerød, Kbhvn., 1817, g. in. Rose Fraenckcl, c. c a. Sara I., 18 b. Sophie L, 18 c. Nancy L, 18 d. Nathan L, udvandret til Amerika, 18 V III. Eline (Edeline) I., 1818 IX. Menke (Martin) I., Cigar-Entreprenør, Kbhvn., c , g in. Frederikke Heymann fi a Hamburg, 1831 a. Sophie I., 1852, g. m. b. Julius I., Hdlsrejsende, Kbhvn., 1854 H. Hanne I., c c. 1853, g. m. Josef M arcus (»Rabbi JosseL), Lærer, Güstrow, c c I. Jette M., c c. 1869, g. m. Salomon Meyer, Skomager, Hamburg, 1812 a. Pauline M., c. 1839, g. m. Isidor Coutinho, Stentrykker, Kbm., Hamb., c Helene C., c ; 2. Henry C., c ; 3. Solms C., c ; 4. Adolph C., c ; 5. Ida C., c ; 6. Agathe G, c ; 7. Carl C., 1880 b. Samson M., Kbm., Hamb., c. 1840, g. m. Sophie Israel, se A, VI, a. 1-2, se A, V I, a, 1-2. c. Magnus M., Kbm., London, 1842, g. m. Clara Brand fra Brunsvig, c d. Selma M., c. 1844, g. m. Robert Ries, Cigarfabr., Hamb., c Henry R., c ; 2. Elsa R., c ; 3. Cilli R., ; 4. IL Zipora M., c , g m. Ascher G alietzien, Læderhdl., Güstrow, c c a. Rikke G., c. 1838, g. m. Stewart, Landmand, Chicago ~ b. Dora G, 1841, g. m. Jakob D altrop fra Rietberg (AVestphalen), Læderhdl., Güstrow, Max D., Emma D., 1863, g. m, Esaias Marcus, se A, V II, f. a. se A, V II, f, Philip D., Clara D., Joseph D., 1876 c. Ida G, 1843, g. m. Ascher Natlian, Manufacturhdl., Krakow, c Benno N.# 1866 ;.2. Joseph N., ; 3. Ella N., d. Nanny G., c. 1848, g. m. Julius Marcus, c. 1850, se A, X, c. e.. Rose G., c. 1850, g. m. Joseph Daltrop, Kbm, Gütrsloh (Westphalen), Harburg, c Max D., c ; 2. Hermann D., c ; 3. Theodor D., 1881

22 21 f. Julius (Joseph?) G., Manufacturhdl., Harburg, 1852, g. m, Caroline Windmüller fra Beckum (Westphalen), c Alexauder G., c ; 2. Zipora (Zilka) G., 1880 ; 3. Clara G., 1882 ; 4. Bruno G., III. Jeremias M., Kbm., Güstrow, , g. m. Sara Israel, 1817, se A, V II. a g, se A, V II, a g. IV. Tobias M.. Bankier. Güstrow, c. 1816, g. m. Ida Israel, c 1823, se A X. a g, se A, X, a g. E. Michael I., Kbm., Güstrow, , g. m. Cecilie Israel, c. c c. c F. Sara I., c. c c 1842, g. m. Isak B endixen, kaldet Johan Konrad Bendixen, Skomager, Kbhvn., Hamburg, c c I. Benny, kaldet Bernhard B., Portrætmaler, Hamb., , g. m. Jenny Stade fra Hamb., c. c II. Julius B., Kbm., Hamb., c. 1810, g. m. og skilt fra Laura Jungbenn, c a. Alfons B., Kbm, Hamb., c III. Cetty, kaldet Carl B., Kbm., London, c c. 1858, g. m. Emmyly Boy, c a. Julius B., Kbm., London, c b. Carl B., Kbm., London, c c. Emmyly B., 18 d. Mary B., 18 IV. Rosa B., c. 1814, g. m. Adolf lla rtv ig g o n, Kbm., Hamb., 1818 a. Mathilde H., c: V. Sophie B., 1815, g. m. Anthon W allich, Gross., Kbhvn., a. Agnes W, 1852 b. Sigfred W., Gross., Kbhvn., 1853 c. Julius AV., cand. polyt., Kbhvn., 1854 d. Clara AV., 1856 VI. Sally (Salomon), kaldet Adolph Ferdiuand B., Garver, Skomager, Kbm., Hamb., , g. m Alvina Antonie Sietzig fra Berlin, c a. Carl B., San Francisco, Hamb., c b. Alfred B., Kbm., San Francisco, c c. Herman B., Kbm., Hamb., c d. Antonie B., c e. Eduard B., c f. John B., c g. Emma B., c V II. Martin, kaldet Georg Arthur Bendixen G erville, Skotøjsfabr., Hamb., , g. m. Marie Weingärtner fra Hamb., 1830 a. Georg G., Værkfører, St. Francisco, b. Marie (Minni) B., 1855, g. m. Herman Meyer, Kbm., St. Francisco, c Gertrude M., 1876 ; 2. Olga M, 1880 c. Cæsar G., Kbm., St. Francisco, 1856, forsvunden, d Richard G., Skotøjsfabr., Hamb., 1857 e. Olga G., 1858 f. Martha G., 1860, g. m. Frantz H aaries, Kbm., Hamb., Frantz H., 1881 ; 2 Richard H., 1882 g. Hugo G, Commis, Hamb., c h. Paula G., c i. Agnes G., c. 1867

23 22 VIII. Johannes B, Kbm., Hamburg, 1821, g. m. Camilla Meyer fra Kbhvn, 1833 a. Valdemar B., Kbm,, Transvaal (Afrika), 1855 b. Emil B., Kbm., Kapcolonien (Afrika), 1858 c. Julie B., 1859 d. Albert B., Kok, Paris, 1861 e. Oscar B., 1872 G. Marcus I. (?), 17 18, Lübeck, g. m. (?)? H. Esther I, 17 18, g. m. B eer,

24 Til følgende Løgåter, stiftede af Medlemmer af Slægten, har Personer, henhørende til denne, Fortrinsret Legaterne er alle under Bestyrelse af det mosaiske Trossamfund i Kjøbenhavn. 1. Hirsch Jacob Goldschmidts (p. 16) Studenterlegat, Kapital c. 4,000 Kr. (to Rent eportion er). 2. Sammes Brudeudstyrslegat, Kapital c. 2,700 Kr. (to Portioner). 3. Georg Gersons (p. 16) Studenterlegat, Kapital 10,000 Kr. (to Portioner). 4. Lazarus Melchiors (p. 14) Legat for trængende Personer, Kapital 2,000 Kr. (to Portioner). 5. Joseph Ph. Hartvigs (p. 18) Legat for fattige Familier, Kapital 10,000 Kr. (4 Portioner). 6. Salomon Triers (p. 14) Legat for Piger og Enker over 35 Aar, Kapital 10,000 Kr., (4 Portioner). Ved Bortgivelsen af Friboliger i Melchiors Stiftelse, Løngangsstræde 19, har den ældsle af Gerson Melchiors (p. 9) mandlige Descendenter, som opholder sig her i Staden, Indstillingsret.

25 DIS-Danmark

Leipzig And Nearby Suburban Cities

Leipzig And Nearby Suburban Cities Leipzig And Nearby Suburban Cities as of December 20, 2004 Numerical designations indicate descendant-relationships, in descending sequence. Other possible ancestors are at the From city, if shown. Other

More information

St. Paul's Lutheran Church, Boomer-Neola Early Families Miscellaneous Lists Contents page Contents

St. Paul's Lutheran Church, Boomer-Neola Early Families Miscellaneous Lists Contents page Contents St. Paul's Lutheran Church, Boomer-Neola Early Families Miscellaneous Lists 2016 by Robert A. Christiansen, file St.Paul'sFamiliesLists.docx, revised 26 Mar '16. Contents page St. Paul's Relationships

More information

Descendants of Viktor Heinrich 1 and Luise Friederike Schauffele

Descendants of Viktor Heinrich 1 and Luise Friederike Schauffele Descendants of Viktor Heinrich 1 and Luise Friederike Schauffele Viktor Heinrich 1 b. 22 Nov 1812, Langenselbold, Hessen, Germany m. Luise Friederike Schauffele, 31 Jan 1836, Cannstatt, Württemberg, Germany

More information

Date of Burial Name Age Grave Lot Block

Date of Burial Name Age Grave Lot Block Springwell Danish Cemetery 6326 Hartman Avenue Omaha, NE 68104 Date of Burial Name Age Grave Lot Block Jan.29, 1987 Lage, David Peter 92 S 1/2, #7 97 5 Has Marker Jan. 3, 1981 Lage, Ella Margrete 84 S

More information

Johann Wolfgang and Christine Kensing Braeutigam family

Johann Wolfgang and Christine Kensing Braeutigam family Johann Wolfgang and Christine Kensing Braeutigam family Johann Wolfgang Braeutigam Born 3-16-1831 Kaltenlengsfeld, Germany Died 9-3-1884 Fredericksburg, Texas Christine Kensing Braeutigam Born 11-26-1831

More information

Descendants of Juda ROTHSCHILD 24 December 2017

Descendants of Juda ROTHSCHILD 24 December 2017 Descendants of Juda ROTHSCHILD 24 December 2017 First Generation 1. Juda ROTHSCHILD 1 was born in 1786 in Erksdorf, Hessen, Germany. He died on 25 Aug 1864 at the age of 78 in Erksdorf, Hessen, Germany.

More information

Pleasant Grove Lutheran Church Confirmation Records 1868-1982 Name Father Birth Confirmation Kaune, Christian 01 Mar 1843 in Hannover, Germany 11 Mar 1868 Langkop, Ferdinand 11 Feb 1846 in Hannover, Germany

More information

Logan Reserve Bethel Lutheran Cemetery corner of Logan Reserve and School Roads, Logan Reserve

Logan Reserve Bethel Lutheran Cemetery corner of Logan Reserve and School Roads, Logan Reserve Logan Reserve Bethel Lutheran Cemetery corner of Logan Reserve and School Roads, Logan Reserve Logan Reserve is the oldest settled area on the Logan River and was originally taken up by Irish immigrants

More information

GERMAN UNION CEMETERY THREE-GENERATION GENEALOGY CREATED BY: RONALD R. PRINZING INDEX WITH BURIAL RECORDS BY LAST NAME FIRST

GERMAN UNION CEMETERY THREE-GENERATION GENEALOGY CREATED BY: RONALD R. PRINZING INDEX WITH BURIAL RECORDS BY LAST NAME FIRST Abel Anna April 8, 1877 November 29, 1880 Certificate 54e 1 Abel Dora March 10, 1866 November 22, 1880 Certificate - Obituary 54a 2 Abel Elizabeth Sophia Dora June 1840 March 16, 1902 None Available 53c

More information

Descendants of Johann Christoph Goebel and Eleonora Christina Pape

Descendants of Johann Christoph Goebel and Eleonora Christina Pape Descendants of Johann Christoph Goebel and Eleonora Christina Pape 1. Johann Christoph 1 Goebel. He married Eleonora Christina Pape, born 1714; buried 21 Oct 1788 in Plettenberg. Children of Johann Christoph

More information

Castle Garden, NY Arrivals, Sorted by First Name

Castle Garden, NY Arrivals, Sorted by First Name A.F. BRAATZ FARMER 62 M 3 Nov 1866 GERMANY HERSCHEL AGNES BRAATZ FARMER 3 F 31 May 1882 GERMANY HERMANN ALB. BRAATZ CARPENTER 26 M 9 Jun 1883 GERMANY OHIO ALBERT BRATZ LABORER 29 M 26 Apr 1890 GERMANY

More information

Date of Burial Name Age Grave Lot Block

Date of Burial Name Age Grave Lot Block Springwell Danish Cemetery 6326 Hartman Avenue Omaha, NE 68104 Date of Burial Name Age Grave Lot Block July 31, 1900 Neble (Baby) SB N 1/2, #1 85 2 Fam. Marker Dec. 6, 1892 Neble, Agnes S 1/2, #4 84 2

More information

Descendants of Philip Wolfersberger Sr Page 1

Descendants of Philip Wolfersberger Sr Page 1 Descendants of Philip Wolfersberger Sr Page 1 1-Philip Wolfersberger Sr b. 5 Jun 1775, Campbelltown, Lebanon, PA, d. 3 Aug 1846, Campbelltown, Lebanon, PA +Mary Elizabeth Haak b. 30 Aug 1774, d. 12 Oct

More information

Descendants of Gustav Carl Stahlschmidt and Maria SOPHIA Christiana Hammerich and Auguste Wilhelmine Caroline Ehlke

Descendants of Gustav Carl Stahlschmidt and Maria SOPHIA Christiana Hammerich and Auguste Wilhelmine Caroline Ehlke Descendants of Gustav Carl Stahlschmidt and Maria SOPHIA Christiana Hammerich and Auguste Wilhelmine Caroline Ehlke 1. Gustav Carl 1 Stahlschmidt, born 8 Sep 1829 in Fredericia, Daenemark; died 16 Mar

More information

Freshwater Creek Cemetery : Burials Surname First Name Date Age Parents Married To Comments

Freshwater Creek Cemetery : Burials Surname First Name Date Age Parents Married To Comments Freshwater Creek Cemetery : Burials Surname First Name Date Age Parents Married To Comments ALLEN, George 11/11/1898 82 parents unknown headstone, not on V.F.I. BAENSCH, Annie Augusta Pauline 01/01/1900

More information

Baptism Registers of Branscombe Methodists

Baptism Registers of Branscombe Methodists Baptism Registers of Branscombe Methodists Axminster Circuit 1842-1877 ( DRO 2399 D/1) Baptised Born Name Sex Father Mother 31.1. 1844 24.1.1844 Eliza F William Sarah Hammett Brown Brown 4.2.1844 11.1.1844

More information

Descendants of Johann Henrich CRAMER and Anna Ursula BROGHAUSEN and Maria Dorothea BELLINGHAUSEN

Descendants of Johann Henrich CRAMER and Anna Ursula BROGHAUSEN and Maria Dorothea BELLINGHAUSEN Descendants of Johann Henrich CRAMER and Anna Ursula BROGHAUSEN and Maria Dorothea BELLINGHAUSEN 1. Johann Henrich 1 CRAMER, born 1690; died 6 Jan 1729 in He married (1) on 21 Jan 1710 in Siegen Anna Ursula

More information

Date of Burial Name Age Grave Lot Block

Date of Burial Name Age Grave Lot Block Springwell Danish Cemetery 6326 Hartman Avenue Omaha, NE 68104 Date of Burial Name Age Grave Lot Block Aug. 8, 1973 Hadley, Jeanie J. 64 N 1/2, #6 92 1 Has Marker Jan. 4, 1905 Hagelund, S.C. 60 Grave 10

More information

Bashaw Area Lutheran Records Deaths Extractions Society for German Genealogy in Eastern Europe 2013

Bashaw Area Lutheran Records Deaths Extractions Society for German Genealogy in Eastern Europe 2013 Surnames Given name Birth Birth Place Year Age or Birth Father Mother Spouse Survived By / Notes Place / Akins Christian 31-Jan 1927 87y 202 51 1 Albers Awine 1-Aug 1901 Matthias Albers 197 7 4 Albers

More information

TOWN OF HACKETT CEMETERY

TOWN OF HACKETT CEMETERY D 2 ADAMS Anton 1879 1947 Father D 2 ADAMS Sophie 1885 1958 Mother C 5-6 AHLSTROM Arthur 1896 1897 Baby C 5-6 AHLSTROM John 1860 1917 Father C 5-6 AHLSTROM Matilda 1858 1925 Mother C 1-2 ANDERSEN Belenda

More information

Thomas b1703. William Elizabeth b1712 George b1720 m 1708 Dorothy Elizabeth b1634 Maria John b1721

Thomas b1703. William Elizabeth b1712 George b1720 m 1708 Dorothy Elizabeth b1634 Maria John b1721 1 The Marples Family Tree 1 Page 1 Richard Thomas b1621 Thomas b1670 m1670 Margaret? Same family Elizabeth b1673 nether end Jane b1615 Elizabeth b1677 GEORGE A Robert 1591-92??? Anna 1617-1617 m Jane Elizabeth

More information

Descendants of David ROTHSCHILD 24 December 2017

Descendants of David ROTHSCHILD 24 December 2017 Descendants of David ROTHSCHILD 24 December 2017 First Generation 1. David ROTHSCHILD 1 was born in 1778 in Erksdorf, Hessen, Germany. He died on 16 Mar 1867 at the age of 89 in Erksdorf, Hessen, Germany.

More information

St John the Baptst, Moordown, Bournemouth Graveyard Guide Index John Harris St John the Baptst, Moordown, Bournemouth. Graveyard Guide Project

St John the Baptst, Moordown, Bournemouth Graveyard Guide Index John Harris St John the Baptst, Moordown, Bournemouth. Graveyard Guide Project St John the Baptst, Moordown, Bournemouth Graveyard Guide Project FOLDER T ELSIE G. TALBOT 1899-1966 AGED67 FRANCIS J. TALBOT 1897 1979 AGED 82 DOUGLAS TALBOT (SON) 1925 1930 AGED 5 12/142 MARY JANE TARRANT

More information

Hope Lutheran Cemetery Headstone Inscriptions. compiled 1997

Hope Lutheran Cemetery Headstone Inscriptions. compiled 1997 Hope Lutheran Cemetery Headstone Inscriptions compiled 1997 This cemetery is located in Sanborn Township Section 9, on just north of Nicholson Hill Road west of Ossineke in TLC Publication Thompson, LaCross,

More information

Frankfort Springs United Presbyterian Church Cemetery

Frankfort Springs United Presbyterian Church Cemetery It is hoped... that the following is a complete list... of those interested at: Frankfort Springs United Presbyterian Church Cemetery Brick Church Hanover Twp. Frankfort Springs, Beaver County, PA Copied

More information

Non Conformist Records WEDMORE WESLYAN METHODISTS BANWELL CIRCUIT - BAPTISMS from 1800

Non Conformist Records WEDMORE WESLYAN METHODISTS BANWELL CIRCUIT - BAPTISMS from 1800 Non Conformist Records WEDMORE WESLYAN METHODISTS BANWELL CIRCUIT - BAPTISMS from 1800 1801 Jun 25 STRICKLAND Matthew s.o. Joseph and Hannah Strickland (born 16.6.1801). 1802 Mar 29 NICHOLLS Armelle d.o.

More information

Ancestors of Walter Henry Neargarder 26 November 2013

Ancestors of Walter Henry Neargarder 26 November 2013 First Generation 1. Walter Henry Neargarder was born on 23 Aug 1916. He died in 1999 at the age of 83. He was buried at Calvary Cemetery in Dayton, Montgomery, Ohio, United States. www.jjdaniel98.com 1

More information

Descendants of Marie Elisabeth Eggemann 1 and Carl Wilhelm Gotthelf Hartstack

Descendants of Marie Elisabeth Eggemann 1 and Carl Wilhelm Gotthelf Hartstack Descendants of Marie Elisabeth Eggemann 1 and Carl Wilhelm Gotthelf Hartstack Marie Elisabeth Eggemann 1 b. 26 Mar 1819, Broxten, Hannover, Germany m. Carl Wilhelm Gotthelf Hartstack, 25 Mar 1849, Louisville,

More information

SWINTON UNITARIAN BURIALS

SWINTON UNITARIAN BURIALS SWINTON UNITARIAN BURIALS These are the transcribes for Swinton unitarian church yard, formerly of Swinton hall road, Swinton, Salford. The original burial book was photographed by Lizzie Leek, a local

More information

Descendants of Rudolph Otteni

Descendants of Rudolph Otteni Descendants of Rudolph Otteni Prepared by: Thomas N. Oatney Table of Contents Descendants of Rudolph Otteni First Generation Second Generation Third Generation Fourth Generation Fifth Generation Name Index

More information

Descendants of Anna Elisabeth (Riedesel) Homrighausen

Descendants of Anna Elisabeth (Riedesel) Homrighausen Descendants of Anna Elisabeth (Riedesel) Homrighausen Generation 1 1. ANNA ELISABETH 1 RIEDESEL was born on April 30, 1820 in Wunderthausen. She died on June 12, 1909 in Big Rock, IA. She married Johann

More information

RR4 Box 4293, Stroudsburg, PA Church Office: (570)

RR4 Box 4293, Stroudsburg, PA Church Office: (570) RR4 Box 4293, Stroudsburg, PA 18360 Church Office: (570)992-4085 1 2 Index 4 Cemetery information 5 Those interred with gravestones 8 Those interred without gravestones 9 Known graves with unknown owners

More information

POULSON Hutt Valley - Upper Hutt Family History Genealogy Miscellaneous Information (Weblink HVF Poulson)

POULSON Hutt Valley - Upper Hutt Family History Genealogy Miscellaneous Information (Weblink HVF Poulson) POULSON Hutt Valley - Upper Hutt Family History Genealogy Miscellaneous Information (Weblink HVF Poulson) Carl Julius POULSON and Sarah JOHNSON Family History Carl Julius POULSON B 20 June 1860 Sweden

More information

Descendants of Joseph B. Miller Ron Hughes -

Descendants of Joseph B. Miller Ron Hughes - Descendants of Joseph B. Miller Ron Hughes - rondh@cox.net Generation 1 1. JOSEPH B. 1 MILLER was born about 1826 in PA. He He married Elizabeth Unknown date Unknown. She was born about 1826. She Joseph

More information

Name of Deceased File No. Book Folio

Name of Deceased File No. Book Folio 1902 Johnston, James 42 Jones, Polly 63 1903 Johnson, Eyjolfur 89 Johnson, Sigmundur 118 Johnson, Sigmundur (infant child 120 of) Jones, Edward 141 Johnston, James 150 1904 Janzen, Maria 178 1905 Jackson,

More information

Descendants of : Page 1 of 8 Michael Jurgenliemke

Descendants of : Page 1 of 8 Michael Jurgenliemke Descendants of : Page 1 of 8 1 st Generation 1. 1 was born About 1775 in Liemke, Wiedenbuch, Westfalen, Germany 2 and died Between 1800 and 1855. He married Anna Maria (Unknown) 3. She was born About 1777

More information

The STRICKER Families in South Africa

The STRICKER Families in South Africa The STRICKER Families in South Africa Copy Right Ludwig Döhne 2009 Privately Published by Ludwig Döhne P. O. Box 2510 Kempton Park 1620 e-mail doehne@global.co.za Introduction There were three or four

More information

First Generation Second Generation

First Generation Second Generation First Generation 1. Mengen LEFEVRE 1. Born in 1510 in Lorraine, France. 1 Child: 2 i. John (~1540-) 2. John LEFEVRE 1. Born abt 1540 in Lorraine, France. 1 Second Generation Child: 3 i. Philip (~1574-)

More information

1922 Mennonite Refugees in Batum, Georgia

1922 Mennonite Refugees in Batum, Georgia 1922 Mennonite Refugees in Batum, Georgia Glenn H Penner gpenner@uoguelph.ca In an article in the May 3 1922 issue of the Mennonitische Rundschau, Orie O. Miller published a list of the Mennonite refugees

More information

Census for Watchfield April BRO RG, A13/1127 Where the spelling or word is unclear I have marked thus?

Census for Watchfield April BRO RG, A13/1127 Where the spelling or word is unclear I have marked thus? Census for Watchfield April 1901. BRO RG, A13/1127 Where the spelling or word is unclear I have marked thus? Alfred Collins 46 West Lodge. Groom Domestic Annie Collins 40 Alfred Baxter 35 Farm Worker Annie

More information

Pleasant Grove Lutheran Church Records Saline Township, Cooper County, Missouri Death Records 1 Twin daughters of Peter Nehmeyer; born 29 Apr 1867; died 30 April 1867; buried 01 May 1867 in the church

More information

STAPLE FITZPAINE PARISH CHURCH BAPTISMS Surname Forename Baptism date

STAPLE FITZPAINE PARISH CHURCH BAPTISMS Surname Forename Baptism date Allen Oliver 25.09.1898 William & Sarah Bale Edgar 15.10.1899 Francis & Bale Francis 13.03.1898 Francis & George Banham Elsie 13.03.1898 Robert & Isabella Banham Hilda 22.04.1900 Robert & Isabella Barter

More information

Section C. Page 1. James F., Annie L., Elnora L.,

Section C. Page 1. James F., Annie L., Elnora L., Brooks Cress Alpheus H., 1810-1897 Martha L., 1820-1896 A. Bradley, 1846-1933 Eva M., 1855-1931 James F., 1861-1946 Annie L., 1862-1947 Elnora L., 1894-1981 Paul & Staples Staples: George P., Apr. 16,

More information

Old Cemetery Meadow Road Upwood A to Z Surname Christian names Died Age Plot No. ALLPRESS Henry 16/10/ ALLPRESS Lilian (widow) 30/04/1929

Old Cemetery Meadow Road Upwood A to Z Surname Christian names Died Age Plot No. ALLPRESS Henry 16/10/ ALLPRESS Lilian (widow) 30/04/1929 Old Cemetery Meadow Road Upwood A to Z ALLPRESS Henry 16/10/1921 44 98 ALLPRESS Lilian (widow) 30/04/1929 44 98 ALLPRESS Laura Jane (wife of Jesse Allpress ) 04/11/1946 58 113 AMBRICK Ann (wife of John

More information

Cemetery Inscriptions Henry County, Illinois Andover Township

Cemetery Inscriptions Henry County, Illinois Andover Township Cemetery Inscriptions Henry County, Illinois Andover Township Jenny Lind Cemetery Plieiiix Edford Loraine VorVtown Geneseo fckmson Dlba Western Osco Muison Cornwall Hniawan Ivnn Rndover Cambridge BuriE

More information

Cemetery Surname Index Ob-Omm

Cemetery Surname Index Ob-Omm Obenchain Adolphus M Union-Oakley Obenchain Edith M West Clarno Obenshain Frank W Greenwood-Brodhead Obenshain James C E West Clarno Obenshain Otto L West Clarno Obenshain Stella J Greenwood-Brodhead O'Berem

More information

Benwick St. Mary s Cemetery. Grave Transcription

Benwick St. Mary s Cemetery. Grave Transcription Benwick St. Mary s Cemetery Grave Transcription This Document: Copyright 2011 Adam Keppel-Garner Grave Transcriptions Copyright Richard Munns 2002 2011 1 - Sarah Watling d.??/10/1879 aged 69 2 - David

More information

Descendants of Johann Jacob Dietrich Wulff

Descendants of Johann Jacob Dietrich Wulff Generation 1 1. JOHANN JACOB DIETRICH 1 WULFF was born in Jarmstorf, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Germany. He married CATHERINE MARIA MAGDALENA BOHNHOFF. She was born in Germany. Johann

More information

Register Report for Celia Lefforge

Register Report for Celia Lefforge Generation 1 1. Celia Lefforge-1 was born on 23 May 1793 in Hunterdon County, New Jersey. She died on 12 August 1854 in Noble Township, Rush Co., Indiana. Jene "Jesse" Winship son of Jabez Lathrop Winship

More information

The Pickhardt Family

The Pickhardt Family The Pickhardt Family First Generation 1. Johann Christoph 1 Pickhardt was born in Germany May 2, 1668. Johann died January 11, 1743 in Germany, at 74 years of age. He married Marie Vickgarten in Germany.

More information

Descendants of Henry Mossman 3 February 2018

Descendants of Henry Mossman 3 February 2018 First Generation 1. Henry Mossman was born about 1828 in Germany. He died before 1918 at the age of 90. Christine Lap was born about 1833 in Germany. She died before 1923 at the age of 90. Henry Mossman

More information

Descendants of : Page 1 of 5 Franz Becker

Descendants of : Page 1 of 5 Franz Becker Descendants of : Page 1 of 5 1 st Generation 1. 1 was born About 1784 in Eschenbeck, Hessen, Germany 2 and died Between 1809 and 1854. Children of and (unknown): i. 2. Hermann Becker was born About 1809

More information

Descendants of Martin Kriha

Descendants of Martin Kriha Generation 1 1. Martin Kriha-1 was born in 1748 in Schurz (Zirec), Austria, Bohemia. He died on 02 Dec 1846 in Schattawa 2, Austria, Bohemia. Katharina Urban daughter of Mathias Urban. She died on 22 May

More information

Time series plots of the 50 most suppressed (1.-50.) and 50 most enhanced ( ) persons according to the analysis of [1,2]

Time series plots of the 50 most suppressed (1.-50.) and 50 most enhanced ( ) persons according to the analysis of [1,2] Koplenig (2014) The impact of lacking metadata and data truncation for the measurement of cultural and linguistic change using the Google Ngram datasets (Supplementary information) Time series plots of

More information

Ancestors of Alan Hardisty

Ancestors of Alan Hardisty Ancestors of Alan Hardisty Generation No. 1 1. Alan Hardisty, born Private. He was the son of 2. Keith Abbott Manning Hardisty and 3. Ann Joyce Knill. He married (1) Alison Jane Bywater Private. She was

More information

1881 Census. Household ID House name First Name Surname

1881 Census. Household ID House name First Name Surname 1881 Census ID Household ID House name First Name Surname Relation to Head Condition Sex Age Profession County of Birth 1 1 Rd Thomas Cooper Head M M 46 Ag Lab 2 1 Elizabeth Cooper Wife M F 37 3 1 Elizabeth

More information

GRAY FAMILY GENEALOGY

GRAY FAMILY GENEALOGY GRAY FAMILY GENEALOGY Prepared by T. W. Pietsch III Much of what is known about the Gray line comes from a bible belonging originally to Samuel Gray, born 5 May 1784, later the property of

More information

Descendants of : Page 1 of 5 Henry Breitsprecher

Descendants of : Page 1 of 5 Henry Breitsprecher Descendants of : Page 1 of 5 1 st Generation 1. 1 was born August 19, 1879 in Germany and died 1952 2. He married Emma Marie Meyer 3 February 24, 1901. She was born August 29, 1875 in Garnavillo, Clayton

More information

Descendants of Parker Howard

Descendants of Parker Howard Descendants of Parker Howard Generation 1 1. PARKER 1 HOWARD was born on 03 Aug 1794 in Dover, Dutchess Co., New York. He died on 01 Feb 1882 in Stephenson He married LOUISA BOOMER on 27 Mar 1819 in Henderson,

More information

Leonard Ingalls Berry, Died Lenora Ingalls Berry, Died "Sometime we'll understand" Temperance Anderson Jr.

Leonard Ingalls Berry, Died Lenora Ingalls Berry, Died Sometime we'll understand Temperance Anderson Jr. South East Corner Baden Cemetery Children of Washington and Jane Davis Rest in peace Washington Davis, Died March 22,1873 age 52 years&20 days Ethel EathelindaMdaughter ofjm&mehall born Sept 14, 1889 Died

More information

Descendants of Marinus VanAken

Descendants of Marinus VanAken Descendants of Marinus VanAken Generation 1 1. MARINUS 1 VANAKEN was born in 1660. He married (1) PRIJNTJE RENTS. She died before 1683. He married (2) PIETERNELLE DEPRE on 11 Apr 1683 in Cadzand, Oostburg,

More information

Descendants of Peter Kluge

Descendants of Peter Kluge Descendants of Peter Kluge Generation No. 1 1. PETER 1 KLUGE 1. Notes for PETER KLUGE: Known from marriage record, 1689, Pegau, of his son Caspar to the widow of Gregor Breuckner. He is identified as Peter

More information

Woburn High School, Graduation Portraits Photograph Collection, (bulk , , 1935, 1938) Photograph Collection, PH-27

Woburn High School, Graduation Portraits Photograph Collection, (bulk , , 1935, 1938) Photograph Collection, PH-27 Woburn High School, Graduation Portraits Photograph Collection, 1924-1938 (bulk 1924-1928, 1930-1931, 1935, 1938) 2 linear feet (2 boxes) Photograph Collection, PH-27 Administrative History: The first

More information

LEVINSON AND STERN FAMILY PAPERS,

LEVINSON AND STERN FAMILY PAPERS, LEVINSON AND STERN FAMILY PAPERS, 1875-1995 2015.606.1 United States Holocaust Memorial Museum Archives 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024-2126 Tel. (202) 479-9717 e-mail: reference@ushmm.org

More information

Cemetery Surname Index Rub-Ry

Cemetery Surname Index Rub-Ry Rubel Nellie May Rubi baby Rubi Elisa Rubi John Rubi Johnnie Rubi Lena Rubi Louise Rubi Margaret Rubi Nora G Rubi Otto Rubi Otto Rubi Rosina Rubi Samuel Rubin Fred Rubin Marie Ruch Arnold Ruch Byron Charles

More information

Descendants of Alanson Egnor

Descendants of Alanson Egnor Descendants of Alanson Egnor Compiled by Ruth Van Alstine Table of Contents. Descendants........... of.. Alanson....... Egnor................................................................... 1.... First....

More information

Alexander Henry and Jane Robertson had the following child:

Alexander Henry and Jane Robertson had the following child: Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Governor Patrick Henry of Virginia was your 7great uncle. I am pretty = sure of this. I want to find some more

More information

Descendants of Frederick August Ludewig Hihn

Descendants of Frederick August Ludewig Hihn Descendants of Frederick August Ludewig Katharine Charlotte "Katie" b. 1856 ta, d. 1921 Capitola, William Thomas Cope b. 1853,, Missouri m. 1878 Div. Harry O. Henderson b. 1867 Platteville, Grant Wisconsin

More information

The Battle Family of Campsea Ashe

The Battle Family of Campsea Ashe The Battle Family of Campsea Ashe Research by Sheila Holmes Updated July 2014 Sheila Holmes The Battle Family from 1745 Samuel is the earliest known member of the Battle family. It is believed that Samuel

More information

GARDEN OF MEMORY CEMETERY - TOWN OF HILL

GARDEN OF MEMORY CEMETERY - TOWN OF HILL U 11 2 --- --- --- --- (Danielson In-Law) U 11 3 --- --- --- --- (Danielson In-Law) U 12 1 ANDERSON (Alma) --- --- U 3 3 ANDERSON (Andrew) --- --- U 12 1 ANDERSON (Elmer) --- --- U 20 4 ANDERSON (Elwood)

More information

Grave 20 DRIVER Annie 13 March years Dau of James Henry & Margaret Ann

Grave 20 DRIVER Annie 13 March years Dau of James Henry & Margaret Ann Started from left to right looking from road Photo no. Surname First Date of Death Age Note Grave 13 Grave 32 Grave 43 covered in moss unable to read lying flat can't see any inscription Grave 14 ATKINSON

More information

Kinship Report for Albert Belrose. Name: Birth Date: Relationship:

Kinship Report for Albert Belrose. Name: Birth Date: Relationship: Kinship Report for Albert Belrose Name: Birth Date: Relationship: Abare Abemaet, John R Ackey, Thomas E Jr. Allen, Marion Aubrey, Willard Baker, Anna Baker, Henry Baker, Michael Béchard, Antonio Donald

More information

Descendants of Joseph Hugh Ward 3 September 2017

Descendants of Joseph Hugh Ward 3 September 2017 First Generation 1. Joseph Hugh Ward 1 7 was born about 1843 in Ireland. 1 5,7 He served in the military on 28 May 1862 in Brooklyn, Kings, New York, USA. 4 He departed in 1863 in Liverpool, Lancashire,

More information

Johan Frederik Sandstrom died in Denmark. His widow and seven of their children immigrated to Pottawattamie County.

Johan Frederik Sandstrom died in Denmark. His widow and seven of their children immigrated to Pottawattamie County. Johan Frederik Sandstrom and Johanne Marie Petersen Family (parents of members) (DRAFT Eight-page sketch excerpted from St. Paul s Boomer-Neola Early Families by Robert A. Christiansen. Reviewed by. Revised

More information

Pleasant Grove Immanuel Lutheran Church Cemetery Quadrant Map: Prairie Home General Location: Northeast of Prairie Home Congressional Township: Township 48-N; Range 15-W Section: Southeast quarter of the

More information

Register of Electors, Romsley, 1923

Register of Electors, Romsley, 1923 Register of Electors, Romsley, 1923 Abel, Harry William Thomas Abel, Margaret Albutt, Alfred Allum, William Allum, Clara Alice Barley, Harry Richard Barley, Lucy Barlow, William Edgar John Barlow, Ethel

More information

Descendants of Henry Thompson WILSON

Descendants of Henry Thompson WILSON First Generation 1. Henry Thompson WILSON, son of John B. WILSON and Sarah "Sallie" CAFFEY, was born on 28 Sep 1823 in North Carolina, died on 22 Jul 1910 in Henderson Co, TN, USA, and was buried in Antioch

More information

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

More information

Descendants of Johannes Riedesel/John Rittase

Descendants of Johannes Riedesel/John Rittase Descendants of Johannes Riedesel/John Rittase Generation 1 1. JOHANNES 1 RIEDESEL was born on September 15, 1787 in Wunderthausen. He died on November 3, 1855 in Littlestown, Adams, Pennsylvania. He married

More information

Descendants of Jacob PLAUT 6 January 2016

Descendants of Jacob PLAUT 6 January 2016 First Generation 1. Jacob PLAUT was born (date unknown). Jacob PLAUT had the following child: +2 i. Nathan PLAUT, born 1719. Second Generation 2. Nathan PLAUT (Jacob-1) was born in 1719. Nathan PLAUT was

More information

Register Report for Jens Christian Anderson

Register Report for Jens Christian Anderson 1. Jens Christian Anderson-1. Generation 1 Notes for Jens Christian Anderson: Jens Anderson bought the family name Agerbak Marie (Anderson). Jens Christian Anderson and Marie (Anderson). They had 11 children.

More information

Clirehugh Family Genealogy COPYRIGHT Susan J. Dorey Edward Sleigh. m unknown. Sleigh, Ralph. Sleigh, Ralph. 1/7/ of 9

Clirehugh Family Genealogy COPYRIGHT Susan J. Dorey Edward Sleigh. m unknown. Sleigh, Ralph. Sleigh, Ralph. 1/7/ of 9 Clirehugh Family Genealogy COPYRIGHT Susan J. Dorey Edward Sleigh Sleigh, Ralph m. 1708 unknown Sleigh, Francis Joseph 1709-1770 Sleigh, Edward 1710 1788 m. 1735 Nash - 1788 no issue Sleigh, Ralph 1735

More information

Espen Sæther Alm b: 7 Aug 1964 in Drammen. André Henninen b: 21 Jul 1993 in Drammen

Espen Sæther Alm b: 7 Aug 1964 in Drammen. André Henninen b: 21 Jul 1993 in Drammen Mary Lovise Sæther Alm b: 14 Sep 1937 in Kristiansund Henry Alm b: 18 Jul 1917 in Norderhov d: 1982 in Drammen Espen Sæther Alm b: 7 Aug 1964 in Drammen B. Hanne Camilla Alm b: 4 Sep 1973 in Drammen Frode

More information

Whitehead Genealogy. First Generation. 1. Thomas1 Whitehead (#59) was born in Carter County Tennessee 1770.

Whitehead Genealogy. First Generation. 1. Thomas1 Whitehead (#59) was born in Carter County Tennessee 1770. Whitehead Genealogy First Generation 1. Thomas1 Whitehead (#59) was born in Carter County Tennessee 1770. He married Sarah unknown in Carter County Tennessee, 1796. At 43 years of age Thomas became the

More information

Descendants of Edward Swain

Descendants of Edward Swain Descendants of Edward Swain William Swain [64] Unknown Mary Swain [65] Mary Swain [80] c. 3 Jan 1707 St Mary's, Hitchin Charlotte Swain [10] c. 7 Mar 1781 St Mary's, Hitchin d. Dec Qtr 1862 Luton Reg Thomas

More information

William Witcher Jr. Generation 1. Mary Dalton was born about She died in Sep 1852 in Pittsylvania County, Virginia.

William Witcher Jr. Generation 1. Mary Dalton was born about She died in Sep 1852 in Pittsylvania County, Virginia. Generation 1 1. William Witcher Jr.-1 was born about 1762. He died on 28 Sep 1822 in Pittsylvania County, Virginia. Mary Dalton was born about 1765. She died in Sep 1852 in Pittsylvania County, Virginia.

More information

Niels C. Jensen and his first wife, Karen Marie Olsen had one known child:

Niels C. Jensen and his first wife, Karen Marie Olsen had one known child: Niels Christian Jensen and Abelone Marie Christine Mary Jensen Family (Five-page sketch excerpted from St. Paul s Boomer-Neola Early Families by Robert A. Christiansen. Reviewed by. Revised by RAC Sep

More information

1901 CENSUS FOR CARR LANE. LOW MOOR. HANNAH LEE HEAD WID 79 ELIZA GREENWOOD DAU WID 57 JOHN WILLIAM LEE G.S U 37 IRON PLATE ROLLER

1901 CENSUS FOR CARR LANE. LOW MOOR. HANNAH LEE HEAD WID 79 ELIZA GREENWOOD DAU WID 57 JOHN WILLIAM LEE G.S U 37 IRON PLATE ROLLER 1901 CENSUS FOR CARR LANE. LOW MOOR. EAST SIDE OF CARR LANE STARTING AT BOTTOM. HANNAH LEE HEAD WID 79 ELIZA GREENWOOD DAU WID 57 JOHN WILLIAM LEE G.S U 37 IRON PLATE ROLLER JOSEPH T ELLIS HEAD M 28 TAILOR

More information

CHAPEL HILL UNITING CHURCH CEMETERY

CHAPEL HILL UNITING CHURCH CEMETERY CHAPEL HILL UNITING CHURCH CEMETERY Kenmore and D istr ict H i s t o r i c a l S o c t y i e I n c A research project of KENMORE AND DISTRICT HISTORICAL SOCIETY INC Researched by Judy Magub OAM May 2015

More information

NAME BORN DIED AGE MEMORIAL NOTES GC /11/ /01/1961

NAME BORN DIED AGE MEMORIAL NOTES GC /11/ /01/1961 NAME BORN DIED AGE MEMORIAL NOTES GC 1 GC2 RUTH ELLEN HALL WILLIAM DAWSON 18/11/1946 04/01/1961 GC 59 71 In loving memory of Ruth Ellen beloved wife of William Dawson Hall. At rest November 18th 1946 aged

More information

Descendants of Ralph Emerson Oltman, Sr. Murray W. Oltman

Descendants of Ralph Emerson Oltman, Sr. Murray W. Oltman Descendants of Ralph Emerson, Sr. by Murray W. Table of Contents Foreword...2 Descendant Tree of Ralph Emerson...3 Register Report of Ralph Emerson...15 Outline Descendant Tree of Ralph Emerson...22 Index...24

More information

Eben-Ezer Lutheran Church Cemetery

Eben-Ezer Lutheran Church Cemetery WCGS volunteers have spent many hours documenting these burials, and researching and writing the histories of the cemeteries. We appreciate you visiting our website and are happy that we may be able to

More information

Danish Brotherhood Death Index, Christiansen

Danish Brotherhood Death Index, Christiansen Name Death Date Age Birthplace Lodge # (see also CHRISTENSEN database page and variant spellings in 'C' database page), Chr. J. 20-Nov-1950 73 Denmark 109, Aage 8-Aug-1943 45 Copenhagen 325, Aage 20-Jan-1965

More information

SPRINGERS BURIED IN OAK GROVE CEMETERY Uniontown, FAYETTE County, PA, USA Patricia Prickett, compiled from Findagrave.com

SPRINGERS BURIED IN OAK GROVE CEMETERY Uniontown, FAYETTE County, PA, USA Patricia Prickett, compiled from Findagrave.com SPRINGERS BURIED IN OAK GROVE CEMETERY, FAYETTE County, PA, USA Patricia Prickett, compiled from Findagrave.com Carr, Priscilla Springer 31276386 b. Jun. 12, 1806 d. Apr. 10, 1881 Oak Grove Cemetery Craig,

More information

LIST OF "ALFORDS" IN THE 1870 CENSUS OF W EST VIRGINIA

LIST OF ALFORDS IN THE 1870 CENSUS OF W EST VIRGINIA LIST OF "ALFORDS" IN THE 1870 CENSUS OF W EST VIRGINIA Arranged by county, township, page and dwelling. Column headings not meant to line up exactly over the data but rather to give position relationship

More information

Debra Johnson oral histories and manuscript, 1974 MCC Finding Aid

Debra Johnson oral histories and manuscript, 1974 MCC Finding Aid Debra Johnson oral histories and manuscript, 1974 MCC-00076 Finding Aid Prepared by Kim Raymond, 2003; updated by Kathryn Donahue, August 2013, April 2014 Acadian Archives/Archives acadiennes University

More information

List of Original Setttlers in Alexajewka, Aulie Ata. Glenn H Penner

List of Original Setttlers in Alexajewka, Aulie Ata. Glenn H Penner List of Original Setttlers in Alexajewka, Aulie Ata. Glenn H Penner gpenner@uoguelph.ca In 1907 the Mennonites of the Aulie Ata settlement founded the new village of Alexajewka. More on Aulie Ata can be

More information

Descendants of John Fowle. Generation No. 1

Descendants of John Fowle. Generation No. 1 Descendants of John Fowle Generation No. 1 1. JOHN 1 FOWLE was born 1695, and died 1784. He married MARGARET BALDOCK September 13, 1720 in Shipborne, Kent. She died November 17, 1776. Children of JOHN

More information

PRICE LIST Of buildingsets for houses. (2018 summer)

PRICE LIST Of buildingsets for houses. (2018 summer) PRICE LIST Of buildingsets for houses. (2018 summer) Phone: +371 292 787 05 page. 1 / 21 descriptions see in s. MINI HUS. Floor area: 51.2 m² Bedrooms: 2 pcs. 20960.0 22900.0 Terrace 28.2m² 1125.0 LOVA

More information

Register Report for Sanford Jewell

Register Report for Sanford Jewell Generation 1 1. Sanford Jewell-1 [1, 2]. He was born Abt. 1775 in of Prince William Co., VA. Susan? [1, 2]. She was born Abt. 1778 in Prince William Co., VA. She died on 27 Oct 1859 in Spencer Co., KY.

More information